ΙΖ΄ Λουκᾶ (τοῦ Ασώτου)

english ελληνικά
Print

Φεβρουαρίου 24

Κοντάκιον

Third Tone

Τῆς πατρῴας, δόξης σου, ἀποσκιρτήσας ἀφρόνως, ἐν κακοῖς ἐσκόρπισα, ὅν μοι παρέδωκας πλοῦτον· ὅθεν σοι τὴν τοῦ Ἀσώτου, φωνὴν κραυγάζω· Ἥμαρτον ἐνώπιόν σου Πάτερ οἰκτίρμον, δέξαι με μετανοοῦντα, καὶ ποίησόν με, ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου.

Blessed Feast Day

Share the feast of ΙΖ΄ Λουκᾶ (τοῦ Ασώτου) with an icon greeting ecard.

Online Chapel