Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 129 / 10

1 Νοεμβρίου 2010

Ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων

Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Στόν ἐτήσιο αὐτό ἑορτασμό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, ἐπαινοῦμε καί στηρίζουμε ἀφ’ ἑνός μέν τό προσφιλέστατο Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο ἀφ’ ἑτέρου δέ τήν Ἐθνική Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα Κυριῶν γιά τίς συνεχιζόμενες καί ἔντονες προσπάθειες τῶν μελῶν της στόν τομέα τῆς ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ διακονίας τῶν χρηζόντων βοηθείας συνανθρώπων μας. Ἡ εὐκαιρία αὐτῆς τῆς ἑορτῆς ἔχει καταστεῖ γιά μᾶς ὡς Ἑλληνορθοδόξου Ἐκκλησίας Ἀμερικῆς ἡμέρα ἰδιαιτέρων προσευχῶν καί προσφορῶν ὑπέρ τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἰδίως τοῦ Νοσοκομείου καί Γηροκομείου Βαλουκλῆ καί ἄλλων ἱδρυμάτων καί προγραμμάτων τά ὁποῖα στηρίζουν τά ὀρφανά καί τούς πτωχούς. Ὁδηγούμεθα σέ αὐτή τήν προσπάθεια ἀπό τά μέλη τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν μέσῳ τῶν τοπικῶν παραρτημάτων τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας.

Ἡ Ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ἀποτελεῖ ἐπίσης εὐκαιρία νά σκεφθοῦμε περί τῆς φύσεως τῆς διακονίας πρός τούς χρήζοντες βοηθείας, διακονίας στήν ὁποία οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός ἔδωσαν τό παράδειγμα. Ἡ προσευχή ἀπετέλεσε τρόπο τόσο ἐπικοινωνίας μέ τόν Θεό ὅσο καί δίαυλο μέσῳ τοῦ ὁποίου ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ προσέφερε ἴαση καί εἰρήνη στίς ζωές τῶν ἄλλων. Δεύτερον, ἐνῶ οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός ἀσχολήθηκαν μέ τήν σωματική ὑγεία τῶν ἀνθρώπων τούς ὁποίους συναντοῦσαν, ἡ διακονία τῆς θεραπείας των οὐσιαστικά ἔγκειτο στή μετάδοση τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ μέ σκοπό τήν πνευματική ἴαση. Τρίτον, τό ἔργο αὐτῶν τῶν δύο ἁγίων ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ ἦταν ἔργο ἀπόλυτης διά βίου θυσίας. Προσέφεραν τά δῶρα των ἐλεύθερα καί ὑπηρέτησαν ὡς ὄργανα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἐπιδιώκοντας μόνον τή δόξα Του καί τή σωτηρία τῶν ψυχῶν.

Τό φιλανθρωπικό ἔργο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας ἀποτελεῖ πρῶτον καί κύριον διακονίαν ἀγάπης καί προσευχῆς. Αὐτό τό ἔργο προέρχεται ἀπό τήν ἐμπειρία καί τή μαρτυρία τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στίς λατρευτικές τελετές τῆς Ἐκκλησίας μας καί στή ζωή τῆς προσευχῆς. Ἐπιπλέον, ἀποτελεῖ διακονίαν ἡ ὁποία μεταδίδει τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Πολλά φιλανθρωπικά προγράμματα ἔχουν ὡς στόχο τή φροντίδα τοῦ σώματος ἤ εἰδικές σωματικές ἀνάγκες, ἀλλά εἶναι ἐμφανές ὅτι τό κίνητρο γι’ αὐτή τήν προσφορά εἶναι ἡ σταθερή πίστη στήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καί ἡ ἐπιθυμία τῆς μεταδόσεώς της στούς ἄλλους. Ἔτσι, μεγάλο τμῆμα αὐτοῦ τοῦ ἔργου γίνεται γιά τήν πνευματική εὐημερία αὐτῶν πού λαμβάνουν τήν παντός εἴδους βοήθεια. Τέλος, οἱ διακονίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μᾶς δείχνουν τήν ἀληθινή φύση τῆς προσφορᾶς καί τῆς θυσίας πρός δόξαν Θεοῦ καί πρός σωτηρία τῶν ψυχῶν. Ἡ φύση τῆς διακονίας στούς χρήζοντες βοηθείας τῆς ὁποίας φωτεινά παραδείγματα ὑπῆρξαν οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός ἀπεικονίζεται ἐπίσης ὡραῖα καί στό ἔργο τῆς Φιλανθρωπικῆς Ἀδελφότητος Κυριῶν. Τό ἔργο των αὐτό χαρακτηρίζεται ἔντονα ἀπό προσφορά ὑποκινούμενη ἀπό ἀγάπη διά τῆς μιμήσεως τοῦ παραδείγματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ πού σημαίνει μετάδοση τοῦ Εὐαγγελίου καί γενναιοδωρία καί θυσία.

Σέ αὐτήν τήν ἱερή εὐκαιρία τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, παρακαλῶ ὅλες τίς ἐνορίες μας νά ἀναπέμψουν ἰδιαίτερες προσευχές γιά τίς φιλανθρωπικές διακονίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας καί γιά τά συνεχιζόμενα προγράμματα τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν σέ ἐνοριακό, μητροπολιτικό καί ἐθνικό ἐπίπεδο. Παρακαλῶ, ἐπίσης, τίς ἐνορίες νά περιαγάγουν εἰδικό δίσκο τήν Κυριακή, 31 Ὀκτωβρίου γιά τό Ταμεῖο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν. Ἡ ἡμέρα αὐτή ἀποτελεῖ εὐκαιρία γιά ὅλους μας νά συμμετάσχουμε στήν διακονία αὐτή καί μᾶς παρέχει τήν δυνατότητα νά ἀνανεώσουμε τήν ἀφοσίωσή μας στήν προσευχή, στήν μετάδοση τοῦ Εὐαγγελίου καί στήν προσφορά θυσίας ὥστε οἱ συνάνθρωποί μας νά γευθοῦν τήν ἴαση, χάρη καί ζωή διά τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου μας, μεγάλου καί αἰωνίου Θεραπευτοῦ ψυχῶν καί σωμάτων.

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

+ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals