Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ.: 218 /14

27 Νοεμβρίου 2014


Ἡμέρα Εὐχαριστιῶν


Εὐχαριστοῦμέν Σοι, Κύριε ὁ Θεός ὁ Παντοκράτωρ!

Ἀποκάλυψις 11:17

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἡ παράδοση τῆς Ἡμέρας Εὐχαριστιῶν ἔχει μακρά ἱστορία στήν χώρα μας, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τούς πρώτους ἐποίκους οἱ ὁποῖοι προσέφεραν εὐχαριστία στόν Θεό γιά τήν ἀσφαλῆ ἀποδημία των στήν χώρα αὐτή, γιά τήν ἀπελευθέρωσή των ἀπό θρησκευτικές διώξεις, γιά τήν δύναμη νά ἀνταπεξέλθουν στίς πολλές δυσκολίες, καί γιά τίς εὐκαιρίες πού τούς δόθηκαν. Τό 1789, μετά ἀπό ἕνα ψήφισμα πού πέρασε τό Κογκρέσο, ὁ Πρόεδρος George Washington ἐξέδωσε μιά Διακήρυξη Εὐχαριστιῶν πού ὅριζε τήν 26η Νοεμβρίου ὡς ἡμέρα «ἀποδόσεως εἰλικρινῶν καί ταπεινῶν εὐχαριστιῶν μας σέ Ἐκεῖνον γιά τήν εὐσπλαγχνική φροντίδα καί προστασία Του στούς ἀνθρώπους αὐτῆς τῆς χώρας πρίν αὐτοί ἀποτελέσουν ἕνα ἔθνος...», καί, γενικά, γιά ὅλες τίς μεγάλες καί διάφορες δωρεές τίς ὁποῖες εὐχαρίστως μᾶς χαρίζει».

Ὁ θεσμός τῆς Ἡμέρας Εὐχαριστιῶν ὡς ἐτήσια ἐθνική ἑορτή ἀκολούθησε τό 1863, ὅταν ἐν μέσῳ τοῦ Ἐμφυλίου Πολέμου ὁ Πρόεδρος Ἀβραάμ Λίνκολν έξέδωσε μιά διακήρυξη καλώντας τούς ἀνθρώπους νά ξεχωρίσουν καί νά ἑορτάσουν τήν τελευταία Πέμπτη τοῦ Νοεμβρίου, ὡς ἡμέρα Εὐχαριστιῶν καί Δοξολογίας στόν ἀγαθοεργό Πατέρα μας ὁ ὁποῖος κατοικεῖ στούς Οὐρανούς καί θερμά νά ἱκετεύσουν γιά τήν διαμεσολάβηση τοῦ Παντοδυνάμου γιά τήν ἵαση τῶν πληγῶν τοῦ ἔθνους καί τήν ἀποκατάστασή του ὅσο πιό σύντομα μποροῦσε νά γίνῃ σύμφωνα μέ τίς θεῖες βουλές στήν πλήρη χαρά τῆς εἰρήνης, τῆς ἁρμονίας, τῆς γαλήνης καί τῆς Ἑνώσεως.

Αὐτά τά θεμέλια τῆς Ἡμέρας Εὐχαριστιῶν, καί ἡ θέση της στήν ἱστορία καί τήν ζωή αὐτοῦ τοῦ ἔθνους ὡς κανονική ἑορτή εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα ἡ ἑορτή αὐτή νά συνεορτάζεται ἀπό πολλούς καί νά καταστῇ εὐκαιρία συναθροίσεως τῶν οἰκογενειῶν σέ πνεῦμα ἀδελφοσύνης καί εὐγνωμοσύνης. Ἡ ἔμφαση στήν ἀπόδοση εὐχαριστιῶν στόν Θεό, ἡ στάση εὐγνωμοσύνης γιά τίς εὐλογίες τῆς ζωῆς μας, καί οἱ παραδόσεις πού ἐπικεντρώνονται στό θεσμό τῆς οἰκογενείας ἀπηχοῦν τήν ἔμφασή μας στήν οἰκογένεια ὡς κατοικητήριο τοῦ Χριστοῦ καί ὡς μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου Του.

Τήν ἡμέρα αὐτή, ὅταν οἱ οἰκογένειες συγκεντρώνονται νά εὐχαριστήσουν τόν Θεό, συγκεντρώνονται ἐπ’ ὀνόματί Του, καί ὁ Χριστός εἶναι ἐν μέσῳ αὐτῶν (Ματθ. 18:20). Ὡς ἡμέρα ἀποδόσεως Εὐχαριστιῶν, εἶναι ἡμέρα λατρείας καί προσευχῆς. Εἶναι ἡμέρα ἑορτασμοῦ τοῦ φωτός τό ὁποῖο πηγάζει ἀπό τόν Δημιουργό μας καί μεταμορφώνεται ἀπό τόν Ἀναστάντα Κύριό μας. Εἶναι ἡμέρα κατά τήν ὁποίαν οἱ καρποί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος φαίνονται στήν ὁμόνοια τῆς οἰκογενείας. Ἡ Ἡμέρα Εὐχαριστιῶν εἶναι ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποίαν οἱ οἰκογένειες γεύονται ἀπό κοινοῦ τό πνεῦμα τῆς οἰκογενείας καί τοῦ σπιτιοῦ ὅπως αὐτό θά ἔπρεπε νά εἶναι καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτους – χῶρος δοξολογίας καί εὐχαριστίας καί κατοικητήριο Χριστοῦ.

Αὐτή ἡ δυνατή σχέση μεταξύ πίστεως καί ἑορτασμοῦ τῆς Ἡμέρας Εὐχαριστιῶν δείχνει, ἐπίσης, ὅτι αὐτή εἶναι ἡ στιγμή πού οἱ οἰκογένειες μποροῦν νά προσφέρουν μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου. Μέσα ἀπό τόν ἑορτασμό αὐτῆς τῆς ἡμέρας, οἱ οἰκογένειες ἔχουν τήν εὐκαιρία νά προσφέρουν μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου ἀναγνωρίζοντας ὅτι ὁ Χριστός εὑρίσκεται ἐν μέσῳ αὐτῶν καί προσφέροντας ἔμπρακτη εὐγνωμοσύνη στόν Θεό γιά τίς ἄφθονες εὐλογίες Του. Ἐπιπλέον, ἡ ὁμόνοια ἀνάμεσα στά μέλη τῆς οἰκογενείας καλλιεργεῖ τούς κοινούς δεσμούς, ἐπιβεβαιώνοντας ὅτι ἡ οἰκογένεια εἶναι χῶρος ἀγάπης, φροντῖδος, θεραπείας καί συγχωρήσεως. Σέ σπίτι τό ὁποῖο εἶναι κατοικητήριο τοῦ Χριστοῦ σέ μία οἰκογένεια ἡ ὁποία συνδέεται μέ τόν Θεό, τό κάθε μέλος μπορεῖ νά βιώσῃ τήν ἀγάπη ἡ ὁποία πηγάζει ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά καθέναν ἀπό ἐμᾶς. Οἱ φίλοι καί οἱ φιλοξενούμενοι μποροῦν νά βιώσουν μιά μαρτυρία τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως καί τῆς χάριτος, καί μπορεῖ καί ἄλλοι νά ἑλκυσθοῦν ἀπ’ αὐτή τήν μαρτυρία στό Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας, τό ὁποῖο ἀνακαινίζει, μεταμορφώνει καί λυτρώνει.

Σέ αὐτή τήν εὐλογημένη Ἡμέρα Εὐχαριστιῶν, ἄς προσφέρουμε τήν βαθειά καί χαρμόσυνη εὐγνωμοσύνη μας στόν Παντοδύναμο Θεό. Εἴθε οἱ ἄφθονες δωρεέες Του νά εὐλογήσουν τίς συγκεντρώσεις καί τίς συντροφιές σας, καθώς ἑορτάζετε αὐτή τήν δυναμική καί ζωντανή παράδοση τοῦ ἔθνους μας, εἴθε ὁ Χριστός νά εἶναι ἀνάμεσά σας ὥστε νά προσφέρετε μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀληθείας καί ἀγάπης.

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

+ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals