ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ.: 06 / 10

 

6 Φεβρουαρίου 2010

 Ἑορτή Ἁγίου Φωτίου

 Ἡμέρα Ἐθνικοῦ Προσκυνήματος Ἁγίου Φωτίου

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Αὐτή τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Ὁμολογητοῦ, μᾶς δίδεται ἡ εὐλογημένη δυνατότητα νά τιμήσωμε τή ζωή καί τό ἔργο ἑνός ὑπερόχου Πατριάρχου καί Θεολόγου τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ἐπίσης, ἐπαινοῦμε τήν μαρτυρία τήν ὁποία προσφέρει τό ἐκλεκτό μας Ἐθνικό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου πού βρίσκεται στήν πόλη Ἅγιος Αὐγουστῖνος τῆς Φλόριδας. Αὐτή ἡ σύνδεση τοῦ ὀνόματος ἑνός μεγάλου Πατρός τῆς Ἐκκλησίας μέ τό Προσκύνημα ἔγινε τό 1969 ἀπό τόν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς Ἰάκωβο. Ὁ ἴδιος, μαζί μέ ἡγέτες καί δωρητές  τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας στήν Ἀμερική, ἀνεγνώρισε τήν ἱστορική σπουδαιότητα τοῦ Προσκυνήματος, τό ὁποῖο ἦτο χῶρος λατρείας μίας μικρῆς ὁμάδος Ἑλλήνων μεταναστῶν τοῦ τέλους τοῦ δεκάτου ὀγδόου αἰῶνος. Ἐπίσης διεῖδε τόν ρόλο τόν ὁποῖο θά διεδραμάτιζε τό Προσκύνημα ὡς μαρτυρία τῆς πίστεώς μας. Ὅπως ἀκριβῶς ὁ Ἅγιος Φώτιος ὑπῆρξε φάρος ἀληθείας σέ πολύ δύσκολους καιρούς, ἔτσι καί τό Προσκύνημα θά προσέφερε μαρτυρία τῆς ὡραιότητος, τῆς δυνάμεως καί τῆς ἱερότητος τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανισμοῦ.

            Πιστός στ' ὄνομά του, ὁ Ἅγιος Φώτιος ἀγωνίσθηκε γιά νά δῇ καρδιές καί διάνοιες νά φωτίζονται μέ τό φῶς τῆς ἀληθείας. Ἀγωνίσθηκε ἀντιμετωπίζοντας μεγάλες δυσκολίες, καί ἀγωνίσθηκε ὄχι μέ τή χρήση ἐκκλησιαστικοῦ ἀξιώματος ἤ πολιτικῆς ἰσχύος, ἀλλά μέ ἐφόδια τήν ἀγάπη καί τήν ταπείνωση. Ἡ μαρτυρία τῆς πίστεως τοῦ κόστισε χλευασμούς, φυλάκιση καί ἐξορία, ἀλλά ὅταν ἀπεκατεστάθη στό ἀξίωμά του δέν προέβη σέ ἐκδικήσεις. Γνωρίζοντας ὁ ἴδιος καί βιώνοντας τήν μεταμορφωτική δύναμη τῆς θείας χάριτος ἡ ὁποία μεταδίδεται διά τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ Ἅγιος Φώτιος ἐργάσθηκε γιά τήν εἰρήνη καί τή συμφιλίωση ἐντός τῆς Ἐκκλησίας. Σέ ὅλες τίς περιπτώσεις, ὑπῆρξε φάρος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ.

            Αὐτή εἶναι καί ἡ φύση τῆς διακονίας τοῦ Ἐθνικοῦ Προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Φωτίου ἀπό τήν ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων του τό 1982 μέχρι σήμερα. Ἐκτός ἀπό τή διατήρηση τῆς μνήμεως τῶν πρώτων Ἑλλήνων μεταναστῶν στή Βόρειο Ἀμερική καί τήν παρουσίαση τῶν σημαντικῶν πτυχῶν τῆς Ἑλληνο-Αμερικανικῆς ἐμπειρίας, τό Προσκύνημα διαφωτίζει τούς ἐπισκέπτες σχετικά μέ τή ζωτικότητα, ἁγιότητα καί ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας. Ἡ ἐπιβλητική ὡραιότητα τοῦ Παρεκκλησίου, ἡ θελκτική παρουσία τῆς εἰκονογραφίας, ἡ εὐκαιρία προσευχῆς καί ἡ προσφορά μέσων γιά τήν ἐνδυνάμωση τῆς πίστεως προσκαλεῖ τούς ἐπισκέπτες νά ἀνοίξουν τίς καρδιές καί τίς διάνοιές τους στήν παρουσία τοῦ Θεοῦ καί τήν μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

            Ἡ μαρτυρία πίστεως τήν ὁποία προσφέρει τό Ἐθνικό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου δέν θά ἦτο δυνατή χωρίς τήν γενναιοδωρία τῶν ἱδρυτῶν του καθώς καί πολλῶν ἄλλων ἐντός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας οἱ ὁποῖοι ἐξακολουθοῦν νά τό στηρίζουν. Ἐφέτος, τό Προσκύνημα διοργανώνει τήν ἐτήσια προσκυνηματική ἐπίσκεψή του ἀπό 5 ἕως 7 Φεβρουαρίου. Σᾶς προσκαλῶ νά παρακολουθήσετε αὐτές τίς προσκυνηματικές ἐκδηλώσεις γιά τήν εὐλογία τήν ὁποία θά λάβετε ἀλλά καί γιά τή στήριξη τήν ὁποία θά προσφέρετε. Ἐπίσης, τήν Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου, ἡ Ἐθνική Φιλόπτωχος Ἀδελφότητα Κυριῶν θά περιαγάγει εἰδικό δίσκο γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου τοῦ Προσκυνήματος. Αὐτή τήν ἡμέρα καί ὡς ἔνδειξη συνεχοῦς ἀφοσιώσεως, παρακαλῶ τούς πιστούς καί τίς ἐνορίες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας νά συμμετάσχουν στήν διαφύλαξη τοῦ παρελθόντος μας καί τήν μαρτυρία τῆς πίστεώς μας διά τῆς διακονίας τοῦ Ἐθνικοῦ Προσκυνήματος. Εἴθε τό παράδειγμα τῆς ταπεινοφροσύνης καί τῆς ἀγάπης τοῦ Ἁγίου Φωτίου καί ὅλων τῶν Ἁγίων νά φωτίζῃ τήν πορεία τῆς ζωῆς μας, ὁδηγῶντας μας σέ γενναιόδωρη προσφορά καί σέ ἔκφραση εὐγνωμοσύνης μας πρός τόν Θεόν.  

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος