Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ. 5 / 04
 

Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Φωτίου
καί Ἡμέρα τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Φωτίου

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου, 6 Φεβρουαρίου, τιμοῦμε τήν διακονία τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Φωτίου στήν πόλη Ἅγιος Αὐγουστῖνος τῆς Φλόριδας. Αὐτό τό Προσκύνημα, πού πρεπόντως φέρει τό ὄνομα τοῦ ἐπιφανοῦς Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 9ου αἰῶνος, ἀποτελεῖ ζωτικό ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, τό ὁποῖο ἔχει ὡς σκοπό τήν προαγωγή τῆς πνευματικῆς καί πολιτιστικῆς κληρονομίας ἡ ὁποία μετεφέρθη στήν Ἀμερική ἀπό τούς πρώτους Ἕλληνες μετανάστες κατά τόν δέκατο ὄγδοο αἰῶνα.

Οἱ τετρακόσιοι Ἕλληνες πού ἔφθασαν στίς ἀκτές τῆς Φλόριδας τό 1768, στήν ἀποικία τῆς Νέας Σμύρνης, ὑπέφεραν πολλά δεινά. Στήν προσπάθειά των νά ἐγκατασταθοῦν στήν ξένη γῆ ἀντιμετώπισαν ἕνα καταπιεστικό φυσικό περιβάλλον καί δυσμενεῖς ἐργασιακές συνθῆκες. Συχνά, ἔπεφταν θύματα ἄδικης μεροληψίας καί προκαταλήψεων. Μετά τήν μετεγκατάστασή των στόν Ἅγιο Αὐγουστῖνο, δέκα χρόνια ἀργότερα, ἡ κοινότητα συνέχισε νά προχωρῇ μέ ὑπομονή καί σθένος. Στόν καινούργιο αὐτόν τόπο ἕνα κτίριο πού εἶναι γνωστό ὡς Οἶκος Avero, κτισμένο τό 1741, ἀπετέλεσε τό κέντρο τῆς θρησκευτικῆς καί πολιτιστικής ζωῆς των. Σήμερα, τό ἴδιο αὐτό κτίσμα ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχῃ ὡς συνεχής μαρτυρία, ὡς ἱερό Προσκύνημα τό ὁποῖο ἀφηγεῖται τήν ἱστορία του πού ἐμπνέει θάρρος, πίστη καί ἀγάπη γιά τήν ἐλευθερία.

Ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί στήν Ἀμερική ἐμπλουτιζόμεθα ἀπό τίς ἐμπειρίες τῶν προγόνων μας, τῶν ὁποίων ἡ ἀποφασιστικότητα καί ἐλπίδα γιά μιά ὑψηλότερη ποιότητα ζωῆς κομίζει ἕνα σημαντικό μήνυμα μέ εὐρεῖες ἐφαρμογές γιά τόν Χριστιανικό βίο. Μέ ἀποφασιστική ὑπομονή, ἀγάπη καί ὁλοκληρωτική ἐμπιστοσύνη στόν Κύριο, ἐμεῖς, σήμερα, εὑρισκόμεθα πρό τῆς προκλήσεως νά πράξουμε ὅ,τι μποροῦμε γιά νά ἀναβαθμίσουμε τήν ἀνθρώπινη ζωή καί νά καλυτερεύσουμε τίς ὑπάρχουσες κοινωνικές συνθῆκες. Ἀντιμετωπίζουμε τήν πρόκληση, μέσα στίς κοινότητές μας, νά προσφέρουμε ἕνα λαμπρό μέλλον μοιραζόμενοι μέ τούς συνανθρώπους μας τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀγάπης πού ἀγκαλιάζει ὅλους. Σ' αὐτές τίς ἱερές προσπάθειες, τά λόγια τοῦ Χριστοῦ ἠχοῦν μέ μία ἰδιαίτερη καθαρότητα: Ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου ... Οὕτως λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσιν τόν Πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς (Ματθ. 5: 14-16).

Ἀντλοῦμε ἰδιαίτερη ἐνθάρρυνση γιά τή συνέχιση αὐτοῦ τοῦ ἔργου σήμερα, ἡμέρα τῆς ὑπέροχης αὐτῆς Ἑορτῆς, κατά τήν ὁποία ἑορτάζουμε τή ζωή τοῦ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου, ἑνός κορυφαίου ἀνθρώπου προικισμένου μέ πνευματική δύναμη πού ἀποφασιστικά ὑπερασπίσθηκε τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική πίστη ἐναντίον αἱρέσεων. Ἑνός ἀξιοθαύμαστου ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ὁραματίσθηκε τήν ἐπέκταση τῆς Χριστιανοσύνης καί τό ἀγκάλιασμα ἄλλων πολιτισμῶν, στέλνοντας τούς μεγάλους Ἁγίους Κύριλλο καί Μεθόδιο στίς Σλαβικές Χῶρες γιά νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο. Στήν ἐποχή μας, ἡ κληρονομία τοῦ Ἁγίου Φωτίου συνεχίζει καί ἐνδυναμώνεται μέσα ἀπό τό ἔργο τοῦ ἱεροῦ Προσκυνήματος, τό ὁποῖο φέρει ἐπαξίως τό ὄνομά του. Κάθε χρόνο, αὐτή τήν ἡμέρα, πολλοί πιστοί ἀπό ὁλόκληρη τήν χώρα καταφθάνουν στό Προσκύνημα γιά νά καταστοῦν αὐτόπτες μάρτυρες αὐτῆς τῆς σημαντικῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία γεννᾶ ἐλπίδα καί ἐμπνέει τούς ἄλλους νά κηρύξουν τό διαχρονικό καί πανανθρώπινο μήνυμα τοῦ Χριστοῦ.

Ὅπως καί τά προηγούμενα χρόνια, ἔτσι καί φέτος, τήν Κυριακή 8 Φεβρουαρίου ἡ Φιλόπτωχος Ἀδελφότης Κυριῶν θά ἡγηθῇ τῆς προσπαθείας συγκεντρώσεως πόρων οἱ ὁποῖοι θά προορίζονται γιά τήν συνεχιζομένη πρόοδο τῆς διακονίας τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Φωτίου. Ἡ συνδρομή σας θά βοηθήση ἄμεσα τή γενική λειτουργία τοῦ Προσκυνήματος, καθιστώντας το ἱκανό νά συνεχίζῃ ν' ἀποτελῇ φάρο ἐλπίδος καί ἐμπνεύσεως διά τῆς καταγραφῆς τῆς δυναμικῆς καί σφριγηλοῦς ἱστορίας τῆς πίστεως καί τοῦ πολιτισμοῦ μας στήν Ἀμερική, πού γενναιόδωρα μοιραζόμεθα μέ τούς συνανθρώπους μας.

Εἴθε τό καθαρό φῶς τῆς θείας σοφίας καί ἀληθείας τοῦ Θεοῦ νά ὁδηγῇ τά βήματά σας ὥστε νά ἐμπνέετε ἀλλήλους σέ ζωή πίστεως καί εὐημερίας, καθώς ἀγωνίζεσθε γιά νά κερδίσετε τήν τέλεια αἰώνια ζωή μέ τόν Παντοδύναμο Θεό, πάντοτε ἀγαπώντας ἀλλήλους, καί πράττοντας τό θεῖο θέλημα.

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπῃ,

+ ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals