Ἀριθ. Πρωτ.: 229 / 15
25 Δεκεμβρίου 2015
Χριστούγεννα

Ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, καί καλεῖται τό ὄνομα Αὐτοῦ, Ἄρχων Εἰρήνης (Ἠσαΐας 9:6)

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Σέ αὐτή τήν εὐλογημένη ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Λυτρωτοῦ καί Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, σᾶς χαιρετῶ μέ τήν χαρά καί τήν είρήνη πού συνοδεύουν τή λατρεία μας, τίς συγκεντρώσεις μας ἐν τῷ ὀνόματί Του στά σπίτια μας καί στίς κοινότητές μας, καί πού μᾶς ἐμπνέουν σέ πράξεις εὐσπλαγχνίας καί καλωσύνης. Ἑορτάζουμε τήν ἁγία Σάρκωση τοῦ Κυρίου μας ὡς θαυματουργική ἀποκάλυψη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, καί διά τῆς πίστεως βλέπουμε τόν δρόμο πρός τή λύτρωση, τήν ἀποκατάσταση καί τήν αἰώνια ζωή. Οἱ καρδιές μας εἶναι γεμάτες μέ χαρά διότι ἡ ἐλπίδα μας ἀνανεώνεται μέ τήν ἐκπλήρωση τῆς θεϊκῆς ὑποσχέσεώς Του νά μᾶς λυτρώσῃ! Βιώνουμε, ἐπίσης, τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ,τήν ὑπερέχουσα πάντα νοῦν (Φιλιπ. 4:7), καθώς ἡ καρδιά καί ἡ διάνοιά μας γεμίζουν μέ τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Χριστός ἦλθε σ’ ἐμᾶς ὡς Ἄρχων τῆς Εἰρήνης προσφέροντας τήν θεϊκή εἰρήνη ἡ ὁποία εἶναι μεγαλύτερη ἀπό ὁποιαδήποτε ἄνεση ἤ ἀσφάλεια μᾶς παρέχεται σ’ αυτό τόν κόσμο. Εἶναι εἰρήνη ἡ ὁποία προσφέρεται σέ ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα ἀσχέτως συγχρόνων προκλήσεων, ἀπειλῶν ἤ συνθηκῶν ζωῆς. Εἶναι εἰρήνη ἡ ὁποία δέν παρεμποδίζεται ἀπό τήν βία καί τίς ἀνασφάλειες αὐτοῦ τοῦ ταραγμένου κόσμου, διότι προέρχεται ἀπό τόν Θεό τῆς εἰρήνης καί συντηρεῖται ἀπό τήν ἄφθονη χάρη Του.

Στόν ἑορτασμό μας τῶν Χριστουγέννων ἀναγνωρίζουμε τήν δύναμη τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ μέ πολλούς τρόπους. Στήν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ διαβάζουμε τίς προφητεῖες τοῦ Ἠσαΐου σχετικά μέ τήν Σάρκωση τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖες ἐπιβεβαιώνουν τήν βιβλική ἀλήθεια ὅτι ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἀποκαθιστᾶ τήν τάξη τῆς Δημιουργίας ἡ ὁποία ἔχει ἐπιβαρυνθεῖ ἀπό τήν ἁμαρτία, τήν βία καί τόν θάνατο. Ὁ Προφήτης λέγει ὅτι Ἐκεῖνος ἔρχεται μέ σοφία, κατανόηση καί δικαιοσύνη, φέρνοντας εἰρήνη διά τῆς ὁποίας συμβοσκηθήσεται λύκος μετά ἀρνός, καί πάρδαλις συναναπαύσεται ἐρίφῳ, καί μοσχάριον καί ταῦρος καί λέων ἅμα βοσκηθήσονται, καί παιδίον μικρόν ἄξει αὐτούς (Ἠσ. 11:6). Οἱ εἰκόνες αὐτές φανερώνουν ὅτι ἡ παρουσία καί ἡ εἰρήνη τοῦ Κυρίου μας ἀποκαθιστοῦν τίς σχέσεις ἐντός τῆς δημιουργίας ὅπως τίς ἤθελε ὁ Θεός. Μέσα ἀπό τή δύναμη τῆς Σαρκώσεως, μᾶς δίδεται μιά γεύση τῆς ζωῆς ἡ ὁποία ἔρχεται καί πῶς θά εἶναι ἡ κατάσταση ὅταν ἡ γῆ ὅταν θά πλησθῇ ἡ σύμπασα τοῦ γνῶναι τόν Κύριον (Ἠσ. 11:9).

Ὡς Ἄρχων τῆς Εἰρήνης ὁ Κύριος μᾶς προσφέρει εἰρήνη καί διά τῆς δικαιοσύνης. Στό ἴδιο ἐδάφιο τοῦ Ἠσαΐου διαβάζουμε ὅτι ὁ Θεός κρινεῖ ταπεινῷ κρίσιν, καί ἐλέγξει τούς ταπεινούς τῆς γῆς (Ἠσ. 11:4). Αὐτό ἐπιβεβαιώνει ὅτι αὐτοί πού δέν ἔχουν ἀσφάλεια – οἱ πτωχοί, οἱ πεινασμένοι, οἱ καταπιεσμένοι, οἱ πρόσφυγες, τά ὀρφανά, οἱ νοσοῦντες –μποροῦν νά βροῦν εἰρήνη ἀκόμη καί μέσα στίς προκλήσεις καί τίς δοκιμασίες τους. Μέ τόν Χριστό, ἔχουμε δικαιοσύνη διά τῆς εἰρήνης, καθώς Ἐκεῖνος προσφέρει σωτηρία σέ ὅλους. Ἡ Σάρκωσή Του ἀποτελεῖ τή σφραγίδα αὐτῆς τῆς ὑποσχέσεως.

Ἡ δικαιοσύνη καί ἡ ὀρθότητα ὠς βάσεις τῆς θεϊκῆς καί διαχρονικῆς εἰρήνης φανερώνουν τήν σαφή διάκριση μεταξύ τῆς πνευματικῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ καί τῆς πρόσκαιρης εἰρήνης τήν ὁποία συχνά βιώνουμε. Στόν κόσμο γύρω μας, ἡ εἰρήνη διατηρεῖται διά τῆς χρήσεως βίας ἤ τῆς ἱκανότητος πρός χρῆσιν βίας ὅταν καταστῇ ἀπαραίτητο. Ἡ προτεραιότητα τοῦ κανόνος δικαίου ἐπιβεβαιώνεται, μέ ἔμφαση στήν τιμωρία ἤ τίς συνέπειες τῆς διαταράξεως τῆς δημοσίας τάξεως. Ἡ εἰρήνη συνδέεται ἐπίσης μέ τήν οἰκονομική σταθερότητα καί τήν ἀποσόβηση τοῦ χάους τό ὁποῖο θά ἀπέρρεε ἀπό τήν ἀποτυχία τῶν συστημάτων. Ὅλες αὐτές οἱ ἔννοιες εἶναι σημαντικές στή ζωή μας, ἀλλά πολύ περιορισμένες. Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὁποία ἀποκαλύπτεται ἀπό τόν Χριστό εἶναι εἰρήνη τήν ὁποίαν ἔχουμε ἀσχέτως τῶν συνθηκῶν τῆς ζωῆς, κοινωνίας ἤ ἐπιπέδου ἀσφαλείας. Εἶναι εἰρήνη ἡ ὁποία ἔρχεται διά τῆς πίστεως διότι ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στίς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ. Ὅπως βλέπουμε στόν Χριστό καί στίς ζωές πολλῶν Ἁγίων, εἶναι εἰρήνη ἡ ὁποία ἔρχεται ἀντιμέτωπη μέ μεγάλες δυσκολίες, και δέν ἐξαρτᾶται ἀπό καμμία πρόσκαιρη ἀσφάλεια ζωῆς, θέσεως ἤ περιουσίας, ἀλλά ἐνδυναμώνεται ἀπό τήν ἐλπίδα τήν ὁποίαν ἔχουμε στήν χάρη τοῦ Θεοῦ.

Καθώς ἑορτάζουμε τήν Ἑορτή αὐτῆ τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί μελετούμε τή σημασία τῆς Σαρκώσεώς Του καί τῆς ἀποκαλύψεως τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, εἴθε οἱ καρδιές μας καί οἱ διάνοιές μας νά γεμίσουν μέ τήν εἰρήνη Του. Εἴθε αὐτή ἡ εἰρήνη νά μᾶς περιβάλλῃ καθώς ἡ πίστη μας στόν Χριστό βαθαίνει, καθώς μεταμορφούμεθα ἀπό τήν χάρη Του καί ἀφιερώνουμε ὁλόκληρη τή ζωή μας σέ Ἐκεῖνον. Ἐπιπλέον, καθώς διακηρύσσουμε Χριστός γεννᾶται, Δοξάσατε, εἴθε νά προσφέρουμε μαρτυρία τῆς εἰρήνης ἡ ὁποία προέρχεται ἄνωθεν, ἀποκαλύπτοντας τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας μέσα ἀπό τή Σάρκωσή Του.

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος