ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 01 /07

 

1η Ἰανουαρίου 2007

Ἑορτή Ἁγίου Βασιλείου καί Νέο Ἔτος          

                                                                                               

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

                        

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

 

            Ὡς Ἑλληνορθόδοξοι Χριστιανοί, εἰσερχόμεθα στό Νέο Ἔτος 2007 μέ τόν

εὐφρόσυνο πανηγυρισμό τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ἑνός προσφιλοῦς καί σεβασμίου Οἰκουμενικοῦ Διδασκάλου καί Μεγάλου Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ὁποίου ἡ ζωή κατά τόν τέταρτον αἰώνα συνεχίζει νά ἀποτελῇ πρότυπο ἄξιο μιμήσεως γιά ὅλους τούς Χριστιανούς. Ὁ Ἅγιος Βασίλειος τιμᾶται μέ  ἐξέχοντα τρόπο ἀπό τήν Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας παγκοσμίως, λόγῳ τῆς ἁγίας του ζωῆς, τοῦ θαυμαστοῦ ἔργου του καί τῶν πράξεων ἐκπληκτικῆς καλωσύνης καί φιλανθρωπίας πρός τούς ἀρρώστους, τούς καταπιεσμένους καί τούς περιθωριοποιημένους ἀνθρώπους.

 

            Κατά τή διάρκεια τῆς διακονίας του ὡς ἐπισκόπου στήν ἀρχαία πόλη τῆς Καισαρείας στήν Καππαδοκία, ὁ Μέγας Βασίλειος κατόρθωσε ἕνα ἀξιοθαύμαστο ἐπίτευγμα, ἴσως τό πρῶτο τοῦ εἴδους του στόν Χριστιανικό κόσμο, δηλαδή, τήν ἵδρυση φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων, ὀρφανοτροφείων καί νοσοκομείων. Γνωρίζουμε ἀπό ἱστορικές ἀναφορές ὅτι αὐτά τἀ ἱδρύματα λειτουργοῦσαν ἔξω ἀπό τήν πόλη τῆς Καισαρείας ὡς πλήρως ἐνσωματωμένα τμήματα μίας λειτουργικῆς ὁλότητος, ἑνός συνθέτου συνόλου ἱδρυμάτων ἀφιερωμένων στίς ἀνάγκες τῶν ἀρρώστων καί ἐνδεῶν. Δικαιολογημένα, λοιπόν, αὐτό τό θαυμάσιο σύνολο ἱδρυμάτων ὀνομάσθηκε «Βασιλειάς».

 

            Ἡ Βασιλειάς τοῦ τετάρτου αἰῶνος μᾶς δίνει μιάν εἰκόνα σχετικά μέ τήν σπουδαιότητα τήν ὁποία ἀπέδιδε ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανοσύνη, ἀπό τά πρῶτα της χρόνια στήν παροχή φροντίδος στούς ἔχοντας ἀνάγκη μέσῳ τῆς ὀργανωμένης καί μεθοδικῆς δημιουργίας ἱδρυμάτων ἀποκλειστικῶς ἀφιερωμένων στούς ἀναξιοπαθούντας. Αὐτή ἡ παράδοση συνεχίζεται καί ἀποτελεῖ ζωτικόν τομέα τῆς κληρονομιᾶς μας στίς μέρες μας. Ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς μακρᾶς ἱστορίας μας ὡς Ἑλληνορθοδόξων Χριστιανῶν, ἱστορίας ἡ ὁποία μᾶς ἐμπνέει καί ταυτόχρονα μᾶς καλεῖ ὡς ἡνωμένη κοινότητα νά προσθέσουμε στά πολλά ἤδη ὑπάρχοντα φιλανθρωπικά ἱδρύματα, ὀρφανοτροφεῖα καί νοσοκομεῖα ἐντός τῆς σύγχρονης Ἀμερικανικῆς κοινωνίας.

 

            Σήμερα, στήν Ἀρχιεπισκοπή μας, ἡ κληρονομιά τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ἐκφράζεται ἄμεσα καί ἔμπρακτα, μεταξύ ἄλλων μορφῶν διακονίας, στήν ἐκκλησιαστική διακονία τῆς Ἀκαδημίας Ἁγίου Βασιλείου στό Garrison, Νέας Ὑόρκης. Περισσότερο ἀπό μισό αἰώνα, ἡ Ἀκαδημία Ἁγίου Βασιλείου προσφέρει ἀσφαλές καί βέβαιο καταφύγιο σέ παιδιά καί ἐφήβους ἀπό ὁλόκληρη τήν Ἀμερικανική ἐπικράτεια πού χρειάζονται ἕναν χῶρο στόν ὁποῖο θά μποροῦν νά βιώνουν τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Πολλά ἐξ  αὐτῶν τῶν παιδιῶν καί ἐφήβων ἔχουν ζήσει δύσκολες καταστάσεις τά πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς των, γεγονός πού καθιστᾶ τό ἔργο τῆς Ἀκαδημίας Ἁγίου Βασιλείου πολύ σημαντικό καθώς τά νέα αὐτά ἄτομα ἐνηλικιώνονται ἐν Χριστῷ. Τό ἱερό ἔργο τῆς Ἀκαδημίας Ἁγίου Βασιλείου, ἐφικτό διά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἐπιτελεῖται μέ τίς φιλότιμες προσπάθειες τῶν διευθυνόντων καί τοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἀκαδημίας, καί τίς εἰσφορές τῶν πιστῶν οἱ ὁποῖοι στηρίζουν τίς ἀγνές καί εὐγενεῖς προσπάθειές της. Αὐτές οἱ οἰκονομικές εἰσφορές ἐξακολουθοῦν ν' ἀποτελοῦν τεράστια στήριξη γιά τήν Ἀκαδημία.

 

            Γιά νά τιμήσουμε καταλλήλως τόν Ἅγιο Βασίλειο στό ξεκίνημα τοῦ Νέου Ἔτους, καθοδηγούμεθα ἀπό τήν Ἐθνική Φιλόπτωχο Κυριῶν καί τα πολλά παραρτήματά της σέ ἐνορίες ἀνά τό ἔθνος στή συγκέντρωση χρημάτων γιά τή σημαντική αὐτή διακονία ἀγάπης. Ἔτσι, καθώς ξεκινοῦμε τό Νέο Ἔτος καί μοιράζουμε τήν πατροπαράδοτη Βασιλόπιττα στούς ἀγαπημένους μας, εἰς τμήν καί μνήμην τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, σᾶς προσκαλῶ νά σκεφθῆτε καί νά προσφέρετε οἰκονομική βοήθεια στήν Ἀκαδημία Ἁγίου Βασιλείου. Ἐκτός τῆς οἰκονομικῆς ἀρωγῆς, σᾶς προσκαλῶ νά προσευχηθῆτε γιά τήν συνεχιζόμενη ζωτικότητα τῆς Ἀκαδημίας καί τήν καλή ὑγεία τῶν τροφίμων καί τοῦ

προσωπικοῦ της. Μέ τίς προσευχές καί εἰσφορές σας θά στηρίξετε πράγματι αὐτή τήν πολύ σημαντική διακονία καί θά φέρετε τήν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ στίς καρδιές ἐκείνων πού χρειάζονται τήν τρυφερή φροντίδα καί τό ἔλεός Του.

 

            Προσεύχομαι τό Νέο Ἔτος 2007 νά εἶναι ἔτος γεμᾶτο μέ εἰρήνη καί ἡσυχία γιά σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας καί γιά ὅλους ἐκείνους πού ἔχουν ἀνάγκη τῆς λυτρωτικῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο.

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

 

+ ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος