Ἀριθ. Πρωτ.:  01/13

 

1 Ἰανουαρίου 2013


Ἑορτή Ἁγίου Βασιλείου καί Νέου Ἐτους


Ἀνανεοῦσθε δέ τῷ πνεύματι τοῦ νοός
ἡμῶν καί ἐνδύσασθε τόν καινόν ἄνθρωπον
τόν κατά Θεόν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ
καί ὁσιότητι
(Ἐφεσ. 4:23-24)

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Καθώς πλησιάζουμε τήν ἀρχή ἑνός νέου ἡμερολογιακοῦ ἔτους, εἴμεθα ἐξοικειωμένοι μέ τό κλίμα προσδοκιῶν καί ἐλπίδος γιά νέα ξεκινήματα.  Μέ τήν ἀλλαγή ἑνός ἀριθμοῦ καί τό γύρισμα μιᾶς σελίδος τοῦ ἡμερολογίου, πολλοί ἄνθρωποι ἐπιζητοῦν νά ἀφήσουν πίσω τους ἐμπειρίες καί προκλήσεις τοῦ περασμένου ἔτους καί ἀδημονοῦν νά ὑποδεχθοῦν ἕνα νέο ἔτος, νέες εὐκαιρίες καί καλύτερες συνθῆκες ζωῆς.

Ἐνῶ εἴμεθα ἐπηρεασμένοι ἀπό αὐτό τό στοιχεῖο τοῦ πολιτισμοῦ μας,  γνωρίζουμε ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ὅτι ὑπάρχει ἕνα πολύ σπουδαιότερο κέντρο στό ὁποῖο ἁρμόζει νά ἑστιάσουμε τήν προσοχή μας καθώς ἀναλογιζόμεθα τό παρελθόν καί ἀναμένουμε τό μέλλον.  Τό κέντρο αὐτό εἶναι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἡ χάρη Του ἡ ὁποία μᾶς προσφέρει ἄφεση ἁμαρτιῶν καί ἐλπίδα. Μέσῳ τοῦ ἐλέους Του ἀνακαινίζεται ἡ καρδιά, ὁ νοῦς καί τό σῶμα μας. Διά τῆς ἀπέραντης ἀγάπης Του, γεμίζουμε εὐγνωμοσύνη γιά ὅλα ὅσα Ἐκεῖνος ἔχει προσφέρει, καί προσδοκοῦμε ἕνα νέο ἔτος τεραστίων εὐλογιῶν.

Ἡ προσοχή μας στήν ἀνανέωση τῆς ζωῆς εἶναι σημαντική γιά τήν καθημερινή μας ζωή. Ταιριάζει, ἐπίσης, καί στήν ἡμέρα κατά τήν ὁποία τιμοῦμε τόν Μέγα Βασίλειον. Πρόκειται περί ἐπιβεβαιώσεως τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος. Ὅταν τιμοῦμε τήν ζωή καί τήν μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ἀναγνωρίζουμε ὅτι  ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ «ἐξεχύθη ἐπ’αὐτόν», ἔτσι ὥστε νά κατέχῃ ὄχι ἁπλῶς τήν δύναμη νά «ἀποκαλύπτῃ τά θεῖα ἔργα» ἀλλά νά εἶναι καί «διάκονος τοῦ Εὐαγγελίου». Στά ἔργα, τά κηρύγματα καί τίς ἐπιστολές του, ὁ Μέγας Βασίλειος τόνιζε τόν ζωτικό ρόλο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.    Τόνιζε, ἐπίσης, τήν δύναμη τῆς χάριτος μέσῳ μιᾶς ζωῆς ἀφιερωμένης στήν φροντίδα τῶν ἀρρώστων, τῶν ὀρφανῶν καί τῶν ὑπερηλίκων.

Τήν ἡμέρα αὐτή καί καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ μηνός Ἰανουαρίου, ἀναγνωρίζουμε τό ἱερό ἔργο τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Κάθε χρόνο ἡ Ἐθνική Φιλόπτωχος Ἀδελφότης καί τά τοπικά τμήματά της  ἡγοῦνται προσπαθείας συγκεντρώσεως χρημάτων γι’αὐτή τήν διακονία χάριτος. Σᾶς προσκαλῶ νά προσφέρετε γενναιόδωρα καθώς συμμετέχετε σ’ αὐτή τήν προσπάθεια καί στήν κοπή τῆς Βασιλόπιττας. Ἡ φροντίδα, ἡ θεραπεία καί ἡ ἀγάπη πού προσφέρονται ἀπό τό συμβούλιο, τούς διευθυντές καί τό προσωπικό τῆς Ἀκαδημίας ἀποτελεῖ πιστή μαρτυρία τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος. Κάθε μέρα, τά παιδιά καί οἱ νέοι τῆς Ἀκαδημίας βλέπουν καί βιώνουν τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐνῶ τούς προσφέρονται παραδείγματα τῆς ἀναγκαιότητος τῆς κοινωνίας μαζί Του.

Ἐκτός ἀπό τά δῶρα σας στήν Ἀκαδημία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, σᾶς παρακαλῶ νά προσεύχεσθε γι’ αὐτή τήν διακονία. Καθώς ἀρχίζει ὁ νέος χρόνος, ἄς εἶσθε ἕτοιμοι γιά τίς μεγάλες εὐλογίες τίς ὁποῖες ὁ Θεός θά χαρίσῃ σέ σᾶς καί μέσῳ τῶν ἐνεργειῶν σας καί σέ ἄλλους.   Καθώς ἑορτάζετε αὐτή τήν ἡμέρα, ἔχετε τήν δυνατότητα  νά ἐπιβεβαιώσετε ὅτι ἡ ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἶναι μαζί σας πάντοτε, καί αὐτή τήν ἡμέρα τῆς ἀνακαινίσεως, εὔχομαι σέ σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας εὐτυχισμένο καί εὐλογημένο τό Νέο Ἔτος.

 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί

ἀγάπης ἐν Κυρίῳ,

† ὁ ἈρχιεπίσκοποςἈμερικῆς Δημήτριος