Ἀριθ. Πρωτ. 01 /06

1η Ἰανουαρίου 2006

Ἑορτή Ἁγίου Βασιλείου καί Νέου Ἔτους                                                                                        

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.                      

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

            Ἡ ἀρχή τοῦ Νέου Ἔτους εἶναι πάντοτε μιά καλή εὐκαιρία γιά νά σκεφθοῦμε τήν διαρκῆ παρουσία τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἀγάπης Του ἀνάμεσά μας. Ἡ χρονική αὐτή στιγμή καθώς ἀναλογιζόμεθα τίς προσδοκίες καί τίς προκλήσεις τοῦ Νέου Ἔτους, μᾶς προσφέρει τή δυνατότητα νά ἀνανεώσουμε τό πνεῦμα μας μέ βάση τήν Χριστιανική ἐλπίδα καί τήν αἰσιόδοξη σκέψη, νά φροντίσουμε τή σωματική μας ὑγεία μέ σωστή ἄσκηση καί διατροφή, νά συνειδητοποιήσουμε περισσότερο τήν εὐθύνη μας ἔναντι τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντός μας, καί νά αὐξήσουμε τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική πίστη μας μέσῳ πράξεων ἀγάπης, λατρείας τοῦ Θεοῦ καί διακονίας πρός τούς συνανθρώπους μας. Αὐτή ἡ χρονική συγκυρία μᾶς χαρίζει τήν εὐκαιρία νά ἐργασθοῦμε γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἀνθρώπινου δυναμικοῦ μας ἀφοῦ εἴμεθα ὄντα πλασμένα κατ' εἰκόνα καί καθ' ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ, καί διαχειριστές καί φροντιστές τῆς Γῆς.

Ἡ 1η Ἰανουαρίου εἶναι, ἐπίσης, σημαντική διότι τήν ἡμέρα αὐτή τιμοῦμε τήν ζωή καί τήν κληρονομιά τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἑνός ἐξόχως διακεκριμένου οἰκουμενικοῦ Ἱεράρχου καί Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας. Κατά τήν διάρκεια τῆς ζωῆς του τόν τέταρτο αἰῶνα, ὁ Ἅγιος Βασίλειος ἀναγνωρίσθηκε ὄχι μόνο γιά τήν θεολογική του ὀξύνοια, ἀλλά ἐπίσης καί γιά τίς πράξεις καλωσύνης καί μερίμνης πρός τούς ἀσθενεῖς, τούς καταπιεσμένους καί τούς περιθωριοποιημένους. Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὑπῆρξε ἐπίσης ὀνομαστός γιά τίς ἔντονες προσπάθειες καί τά ἁπτά ἀποτελέσματά του στήν ὀργάνωση φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων, ὀρφανοτροφείων καί νοσοκομείων τά ὁποῖα ἵδρυσε ἔξω ἀπό τήν ἀρχαία πόλη τῆς Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, ὅπου μέ πιστότητα

καί μέ αἴσθημα εὐθύνης διηκόνησε ὡς ἐπίσκοπος. Δικαιολογημένα τό συγκρότημα αὐτῶν τῶν ἱδρυμάτων ὀνομάσθηκε «Βασιλειάς.»

Στίς ἡμέρες μας, ἡ κληρονομιά τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ἐξακολουθεῖ νά ζῇ μέσα ἀπό τό καλό ἔργο φιλανθρωπικῶν φορέων καί ἱδρυμάτων τά ὁποῖα προσπαθοῦν νά προαγάγουν τήν ἀνθρώπινη ὑγεία σέ ὅλα τά ἐπίπεδα: νοῦ, σῶμα καί ψυχή. Ἕνα ἀπ' αὐτά τά ἱδρύματα, τό ὁποῖο μάλιστα φέρει καί τό ὄνομά του εἶναι ἡ δική μας Ἀκαδημία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου στό Garrison τῆς Νέας Ὑόρκης. Γιά περισσότερα ἀπό πενήντα χρόνια, ἡ Ἀκαδημία Ἁγίου Βασιλείου ἐργάζεται γιά νά προσφέρῃ μία στέγη θεραπείας, φροντίδος καί εἰρήνης σέ παιδιά καί νέους ἀνθρώπους ἀπό ὅλη τήν Ἀμερική πού ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη νά βρεθοῦν σέ ἕνα χῶρο γαλήνης ὅπου θά μπορέσουν νά γνωρίσουν τήν ἀγάπη τοῦ Κυρίου. Τό ἔργο αὐτό ἔχει πραγματοποιηθεῖ μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, μέ τό ἐπιμελές καί ἀξιόλογο ἔργο τῶν διευθυντῶν καί τοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἀκαδημίας, καί μέ τίς χρηματικές εἰσφορές τῶν πιστῶν πού στηρίζουν τούς εὐγενεῖς στόχους καί τίς προσπάθειες τῆς Ἀκαδημίας.

Κάθε χρόνο, αὐτή τήν ἡμέρα, ὅπως ταιριάζει στήν ἀρχή τοῦ Νέου Ἔτους, προσκαλούμεθα ἀπό τήν Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα Κυριῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας καί τά πολλά τοπικά παραρτήματά της στίς ἐνορίες μας σέ ὁλόκληρη τήν ἐθνική ἐπικράτεια νά συγκεντρώσουμε χρήματα γιά αὐτή τήν σημαντική διακονία ἀγάπης. Αὐτή ἡ προσπάθεια ἐξακολουθεῖ νά ἀποτελῇ τεράστια πηγή συμπαραστάσεως γιά τήν Ἀκαδημία. Ἔτσι, καθώς ξεκινοῦμε τό Νέο Ἔτος καί μοιράζουμε τά κομμάτια τῆς παραδοσιακῆς Βασιλόπιττας εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ Ἁγίου Βασιλείου στά μέλη τῶν κοινοτήτων καί οἰκογενειῶν μας, σᾶς προσκαλῶ νά σκεφθῆτε νά κάνετε μιά εἰδική προσφορά στήν Ἀκαδημία Ἁγίου Βασιλείου. Μέ τίς προσευχές καί τήν οἰκονομική βοήθειά σας θά στηρίξετε πράγματι τούς στόχους αὐτῆς τῆς ζωτικῆς διακονίας, καί θά φέρετε τήν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ στίς καρδιές πολλῶν ἀνθρώπων πού ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τήν τρυφερή φροντίδα καί τό ἔλεός Του.

            Προσεύχομαι ὁλόθερμα τό Νέο Ἔτος 2006 νά εἶναι ἔτος εἰρήνης καί εὐημερίας γιά ὅλους σας, καί ἡ ἄπειρη καί θεραπευτική ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ νά διαποτίζῃ τή διάνοια, τό σῶμα καί τήν ψυχή σας. Εἴθε οἱ ἀπέραντες εὐλογίες τοῦ Θεοῦ νά εἶναι πάντα μαζί σας.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

 

+ ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος