ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 01/10

1η Ἰανουαρίου 2010

 Ἑορτή Ἁγίου Βασιλείου καί Νέον Ἔτος          

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς μου Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Χαιρετίζουμε τήν ἀπαρχή αὐτοῦ τοῦ νέου ἔτους και τό τέλος τῆς πρώτης δεκαετίας τῆς νέας χιλιετίας μέ τήν χάρη καί τή δύναμη τοῦ Κυρίου μας. Ὁ ἐρχομός τοῦ Νέου Ἔτους συνοδεύεται πάντοτε ἀπό ποικιλία συναισθημάτων καί ἀνησυχιῶν, καθώς καί ἐπιδιώξεων καί προγραμμάτων. Εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμή στοχασμοῦ γιά τά περασμένα καί προσδοκιῶν γι'αὐτά πού θά φέρει ὁ Νέος Χρόνος. Καθώς σκεπτόμεθα τό παρελθόν καί τό μέλλον, εἶναι σημαντικό νά ἑστιάσουμε τήν προσοχή μας τόσο στόν κεντρικό ρόλο τοῦ Χριστοῦ στή ζωή μας, ὅσο καί στήν πνευματική προκοπή μας σέ ὅλα ὅσα ἐνεργοῦμε. Διότι ὁ στοχασμός καί ἡ προσδοκία εἶναι ἀμφότερα χαρακτηριστικά τῆς ζωῆς μας ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Ὁ στοχασμός εἶναι συμφυής μέ τήν ταυτότητα, τίς πεποιθήσεις καί τίς πρακτικές μας. Οἱ ἱερές ἀκολουθίες, ἡ Ἁγία Γραφή, οἱ βίοι τῶν Ἁγίων, καί ἡ εἰκονογραφία καί ἀρχιτεκτονική τῶν ἱερῶν χώρων λατρείας ὅλα μᾶς καλοῦν νά στοχασθοῦμε τήν ἱστορία τῆς ἀποκαλύψεως καί τῆς φανερώσεως τῆς χάριτος καί παρουσίας τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο μας. Καλούμεθα νά μελετήσουμε ὑπεύθυνα τήν ἀλήθεια περί τῆς ὑπάρξεώς μας, τῶν προκλήσεων τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, καί τοῦτέλους, δηλαδή τοῦ σκοποῦ αὐτῆς τῆς ζωῆς σχετικά μέ τήν σωτηρία καί τήν αἰώνια σχέση μέ τόν Θεό. Καλούμεθα, ἐπίσης, νά μελετήσουμε τά διδάγματα καί τά παραδείγματα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας καί νά δοῦμε ποιά εἶναι ἡ κατάσταση τῶν ψυχῶν μας. Ἐντός αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ πλαισίου πίστεως καί ἀληθείας, ἀντικρύζουμε τήν ζωή μας.

Ἡ βεβαιότητα γιά τήν παρουσία καί χάρη τοῦ Θεοῦ συνοδεύεται ἀπό τήν προσδοκία γιά ὅ,τι ἔρχεται. Στήν πράξη καί τή διδασκαλία τῆς πίστεώς μας, βλέπουμε μέ προσδοκία τήν τελείωση ὅλων τῶν πραγμάτων, βλέπουμε τό Ἔσχατον, τόν ἐρχομό τοῦ Κυρίου μας, καί τήν ἐγκαθίδρυση τῆς αἰωνίου ζωῆς ἐν τῇ παρουσίᾳ Του. Καθώς ἀρχίζουμε αὐτό τό Νέον Ἔτος, προσδοκοῦμε τίς ὑπέροχες εὐλογίες τίς ὁποῖες θά μᾶς δώσει ὁ Θεός ἐνῶ ἀπό τήν δική μας πλευρά δεσμευόμεθα νά μεταμορφώσουμε τίς ζωές

μας καί νά καταστοῦμε οἱ ἄνθρωποι τῆς ἁγιότητος στήν ὁποία Ἐκεῖνος μᾶς καλεῖ. Μέσα ἀπό μία ζωή προσευχῆς καί πιστῆς λατρείας, προσδοκοῦμε τήν ὡραία καλλιέργεια τῶν ψυχῶν μας καθώς καί τήν ζωή διακονίας πρός τούς ἄλλους. Διά τῆς παρουσίας καί χάριτος τοῦ Θεοῦ, προσδοκοῦμε μεγάλες πνευματικές νίκες ἐπί τοῦ κακοῦ καί τῶν πειρασμῶν καί τόν περαιτέρω καθαγιασμό τῶν καρδιῶν, διανοιῶν καί ψυχῶν μας.

Οἱ σκέψεις μας σχετικά μέ τή μελέτη τοῦ παρελθόντος καί τίς προσδοκίες τοῦ μέλλοντος ἔχουν ἐφαρμογή καί στόν ἐτήσιο ἑορτασμό τῆς Ἀκαδημίας Ἁγίου Βασιλείου ἀπό τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή μας. Ἔχοντας λάβει τό ὄνομά της ἀπό τόν μεγάλο Ἅγιο τῆς σοφίας καί τῆς ἀγάπης, ἡ  Ἀκαδημία Ἁγίου Βασιλείου συμπληρώνει ἑξηνταπέντε ἔτη μοναδικῆς καί δυναμικῆς διακονίας σέ παιδιά καί οἰκογένειες. Τίς ἡμέρες αὐτές, ἀναγνωρίζουμε μέ εὐγνωμοσύνη τό ἔργο καί τήν μαρτυρία τήν ὁποία προσφέρει ἡ Ἀκαδημία αὐτή. Ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά ἐκτιμήσουμε καί πάλι τά ἰσχυρά θεμέλια τοῦ παρελθόντος καί νά ἐκφράσουμε εὐχαριστίες γιά τίς ζωές οἱ ὁποῖες μεταμορφώθηκαν. Ἐπίσης ἐκφράζουμε τίς εὐχαριστίες μας στούς ἱδρυτές, δωρητές, διευθυντές καί τό προσωπικό τῆς Ἀκαδημίας.  Τίς ἡμέρες ὅμως αὐτές, ζοῦμε μέ τήν προσδοκία τῶν μεγάλων ἔργων τά ὁποῖα διά τοῦ Θεοῦ θά πραγματοποιηθοῦν τά ἑπόμενα χρόνια. Ἡ Ἀκαδημία Ἁγίου Βασιλείου θά συνεχίσει νά ἀποτελῇ διακονία εὐλογίας καί ζωῆς σέ παιδιά καί οἰκογένειες διά τῶν προγραμμάτων ποιότητος, διά ποικίλων μέσων, διά τοῦ ἀφοσιωμένου καἰ ἐκπαιδευμένου προσωπικοῦ της, καί διά τοῦ ὁράματος πού ἐνσαρκώνει τήν στοργή τοῦ Χριστοῦ. 

Στήν Ἑορτή αὐτή τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί τήν ἀρχή τοῦ Νέου Ἔτους, σᾶς παρακαλῶ νά συνεισφέρετε γενναιόδωρα στήν Ἀκαδημία Ἁγίου Βασιλείου διά τῆς ἐτησίας συλλογῆς χρημάτων ἡ ὁποία διενεργεῖται ἀπό τά μέλη τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν. Ἐπίσης, σᾶς καλῶ νά ἀφιερώνετε χρόνο κάθε ἡμέρα γιά στοχασμό καί προσδοκία. Νά ἐνθυμεῖσθε τό παρελθόν, τίς προκλήσεις, τίς ἀνάγκες, τίς χαρές καί τίς εὐλογίες. Νά προσδοκεῖτε τά θαυμαστά πράγματα τά ὁποῖα θά φέρει ὁ Θεός στή ζωή σας μέσα στό ἔτος τό ὁποῖο μόλις ἄρχισε. Βέβαια, οἱ προκλήσεις καί οἱ ἀνάγκες ἀποτελοῦν μέρος τῆς γήινης ὑπάρξεώς μας. Ἀλλά ζοῦμε κάθε ἡμέρα προσδοκώντας τήν ζωή ἡ ὁποία εἶναι γεμάτη μέ τήν ἀγάπη καί τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ γιά ὅλη τήν αἰωνιότητα. Εἴθε ὁ Κύριός μας, Κύριος ἀγάπης καί χάριτος νά σᾶς χαρίζῃ εἰρήνη καί ὑγεία στό Νέο Ἔτος.

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,                                                                                             

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος