Ἀριθμός Πρωτοκόλλου: 01/19

 

1ῃ Ἰανουαρίου 2019
Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί Νέον Ἔτος

 

Πάντα σχύω ν τ νδυναμοντί
με Χριστῷ (Φιλιππησίους: 4,13)

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Καθώς προσφέρουμε τίς εὐχαριστίες μας στόν Θεό στό ξεκίνημα τοῦ νέου ἔτους καί ὁραματιζόμεθα τά ὑπέροχα ἔργα τά ὁποῖα Ἐκεῖνος θά πραγματοποιήσῃ  μέ τή δική μας συμβολή πρός τιμή καί δόξα Του, ἐνθυμούμεθα τό ὡραῖο σύνθημα: Πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι εἰς Χριστόν. Αὐτό ἦταν τό σύνθημα καί θέμα  τῆς 44ης διετοῦς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεώς μας στή Βοστώνη τόν περασμένο Ἰούλιο, τό ὁποῖο συνεχίζει νά ἀποτελῇ παρόρμηση γιά δυναμικό ἔργο σέ ὁλόκληρη τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή.

Αὐτή ἡ μεγάλη δυνατότητα πού μᾶς προσέφερε ὁ Κύριός μας πρέπει ἐπίσης νά μᾶς ὁδηγῇ καί νά μᾶς ἐνδυναμώνῃ στό Νέο Ἔτος 2019.  Πρέπει νά προχωρήσουμε στή διακονία καί ὑπηρεσία μέ τή βεβαιότητα ὅτι πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι εἰς Χριστόν.  Διά τῆς λατρείας καί προσευχῆς μας πρέπει συνεχῶς νά ἐπιζητοῦμε νά ἐκπληρωθῇ τό θέλημά Του γνωρίζοντας ὅτι οἱ δυνατότητες εἶναι μεγάλες, οἱ εὐκαιρίες ἀμέτρητες καί τά ὑπέροχα ἔργα Του ἀπεριόριστα!

Σήμερα, καθώς ἑορτάζουμε τήν Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, διαπιστώνουμε ὅτι μέ τήν μαρτυρία τῆς ζωῆς αὐτοῦ τοῦ Ἁγίου τά πάντα εἶναι δυνατά ἐν Χριστῷ. Μέ πλήρη ἀφοσίωση στόν Θεό καί τό θεῖο θέλημά Του, ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁδήγησε τούς πιστούς στή λατρεία καί στίς διακονίες πού προσέφεραν βοήθεια στούς ἀπόρους, τούς ἀσθενεῖς, τούς ἡλικιωμένους, τά ὀρφανά καί τούς ὁδοιπόρους. Μέ τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ, ἀντιμετώπισε σθεναρά ψευδεῖς διδασκαλίες καί θρησκεῖες, ἀποκαλύπτοντας τή δύναμη τῆς ἀληθείας μέ τά κηρύγματα καί τά θεολογικά του ἔργα. Μέ τήν συνεχῆ προσφορά καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς του, αὐτό πού φαινόταν ἀδύνατο στούς περισσοτέρους ἔγινε δυνατό λόγῳ περίσσειας ζωῆς ἐν Χριστῷ.

Τήν 1η Ἰανουαρίου καί στήν Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ἀναγνωρίζουμε παραδοσιακά τό ἔργο τῆς προσφιλοῦς μας Ἀκαδημίας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Ἐπί 70 καί πλέον ἔτη, ἡ ζωτική αὐτή διακονία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας εἶναι μαρτυρία τῆς ὑποσχέσεως ὅτι τά πάντα εἶναι δυνατά διά τῆς ἐν Χριστῷ πίστεως. Μέ τό εὐλογημένο αὐτό ἔργο τοῦ προσωπικοῦ καί τῶν διευθυντῶν καί τήν ὑποστήριξη πολλῶν εὐεργετῶν, παιδιά καί νέοι ἔχουν βρεῖ φροντίδα καί ἵαση, ἔχουν μεταμορφωθεῖ ζωές, καί πολλοί ἔχουν βιώσει τίς ἀπεριόριστες δυνατότητες τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως καί τῆς εὐσπλαγχνίας. Εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά ἐκείνους οἱ ὁποῖοι προσέφεραν καί προσφέρουν αὐτή τήν ἱερή διακονία. Καθώς  μᾶς δίνει τό παράδειγμα ἡ Ἀδελφότητα Φιλοπτώχων Κυριῶν μέ τήν κοπή τῆς Βασιλόπιττας, σᾶς ζητῶ νά προσεύχεσθε καί νά προσφέρετε τή γενναιόδωρη ὑποστήριξή σας στήν Ἀκαδημία Ἁγίου Βασιλείου.

Γνωρίζουμε καί βεβαιώνουμε ὅτι ἡ πίστη στόν Χριστό κάνει τά πάντα δυνατά καί καθιστᾶ τό ἀδύνατο δυνατό διά τῆς πίστεως καί διακονίας μας στίς ἐνορίες καί κοινότητές μας. Γνωρίζουμε ὅτι οἱ δυνατότητες εἶναι τεράστιες καί ἡ μεταμορφωτική δύναμη τῆς χάριτος εἶναι ἀνεξάντλητη. Ἔτσι, πρέπει μέ προσευχή νά προσεγγίσουμε ὅλες τίς πτυχές τῆς διακονίας μας καί τῆς μαρτυρίας μας σέ ὁλόκληρη τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή μας ἀναζητώντας εὐκαιρίες, ἐξερευνώντας τίς δυνατότητες καί ἀκολουθώντας τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἴθε οἱ ἀπέραντες εὐλογίες Του νά στεφανώνουν τό ἱερό ἔργο πού ἐπιτελοῦμε ἐν ὀνοματί Του σέ ὁλόκληρο τό 2019, καί εἴθε νά ζήσουμε κάθε ἡμέρα μέ πίστη καί μέ τήν προσδοκία τῶν μεγάλων καί ὑπερόχων πραγμάτων πού Ἐκεῖνος θά πραγματοποιήση μέσῳ τῆς δικῆς μας συμβολῆς.

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος