Ἀριθμός Πρωτοκόλλου 01/15

1 Ἰανουαρίου 2015

Ἑορτή Ἁγίου Βασιλείου καί Νέον Ἔτος

 

Ἄφετε τά παιδία καί μή κωλύετε αὐτά

ἐλθεῖν πρός μέ∙ τῶν γάρ τοιούτων ἐστίν

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. (Ματθ. 19:14)

 

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Στήν εὐλογημένη αὐτή Ἑορτή τοῦ Ἀγίου Βασιλείου καί τῆς ἐνάρξεως τοῦ Νέου Ἔτους, ἀκολουθοῦμε τήν τιμημένη παράδοσή μας νά προσφέρουμε τήν προσευχή καί ὑποστήριξή μας στήν ἱερή διακονία τῆς προσφιλοῦς μας Ἀκαδημίας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Ἐπί ἑβδομήντα ἔτη τῆς ζωῆς του, αὐτό τό ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας ἔχει προσφέρει τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τήν παρηγοριά τῆς παρουσίας Του καί τήν θεραπευτκή δύναμη τῆς πίστεως σέ παιδιά, νέους καί οἰκογένειες πού ἔχουν ἀνάγκη βοηθείας. Ὑπηρετῶντας Ὀρθόδοξα παιδιά ἀπό ὁλόκληρη τήν ἐπικράτεια τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἡ Ἀκαδημία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου συνεχίζει νά τούς προσφέρῃ ἕνα προστατευτικό καί πνευματικό περιβάλλον ὅπου ἔχουν τή δυνατότητα νά μεγαλώνουν, νά μαθαίνουν καί νά προοδεύουν.

Τό σημαντικό αὐτό ἔργο τῆς Ἀκαδημίας Ἁγίου Βασιλείου, τό ὁποῖο ἐπιτελοῦν οἱ διευθύνοντες, τό προσωπικό, οἱ ἐπίτροποι καί δωρητές, ἀκολουθεῖ τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου ἄφετε τά παιδία καί μή κωλύετε αὐτά ἐλθεῖν πρός μέ (Ματθ. 19:14). Αὐτό ἐπιτυγχάνεται δι’ αὐτῆς τῆς διακονίας ἡ ὁποία κομίζει τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ σ’αὐτούς πού ἔχουν ἀνάγκη. Ὁ,τιδήποτε προσφέρεται γιά τά παιδιά καί τούς νέους στόν Ἅγιο Βασίλειο προσφέρεται στό ὄνομα καί ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Χριστοῦ. Στήν καθημερινή φροντίδα, στήν παροχή συμβουλῶν καί διδασκαλίας, στήν ψυχαγωγία καί λατρεία, οἱ μαθητές συναντοῦν τόν Χριστό καί τήν ἄφθονη καί παρηγορητική ἀγάπη Του.

Ἡ Ἀκαδημία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου εἶναι ἐπίσης ἕνας χῶρος ὅπου οἱ ζωές τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων καθοδηγοῦνται ἀπό τόν Χριστό. Σ’αὐτόν τόν ὑπέροχο χῶρο, σέ ἕνα στοργικό περιβάλλον προσευχῆς καί χάριτος, ὁδηγοῦνται στήν ὁδό τῆς ἀληθείας καί τῆς ἀγάπης. Μαθαίνουν τίς εὐλογίες τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καί διδάσκονται πῶς νά ἀκολουθοῦν τό θέλημά Του καί νά ἀνακαλύπτουν τήν δύναμη καί τήν βεβαιότητα τῶν ὑποσχέσεών Του.  Βιώνουν ἐλπίδα, χαρά καί δύναμη στή ζωή πίστεως καί στήν διά βίου σχέση μαζί Του.

Αὐτό τό ἱερό ἔργο ἦταν έπίσης καί τό κέντρο προσοχῆς  τοῦ προστάτη ἁγίου τῆς Ἀκαδημίας, τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Γιά τούς ἀσθενεῖς, τά ὀρφανά, τούς ταξιδιῶτες καί πολλούς ἄλλους πού εἶχαν ἀνάγκη, προσέφερε τή σύνδεση μέ τόν Χριστό φέρνοντας τήν ἀγάπη Του σ’ αὐτούς.  Ἄλλους τούς ὁδήγησε μέ ἀλήθεια καί ἀγάπη διά τῆς διδασκαλίας  καί τοῦ κηρύγματός Του, ὡς πιστός καί εὐσπλαγχνικός ἱερέας, στόν Σωτήρα και Λυτρωτή τους. Αὐτή εἶναι καί ἡ κλήση μας σήμερα. Στήν ὑποστήριξή μας γιά τήν Ἀκαδημία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ὁδηγούμεθα ἀπό τήν Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα Κυριῶν καί τά τοπικά παραρτήματά της συγκεντρώνοντας προσφορές καί συμμετέχοντας στόν ἑορτασμό τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιττας. Ὁδηγούμεθα ἐπίσης ἀπό τόν Χριστό καί τό παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου νά ἐκπληρώνουμε τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου μας καί νά φέρουμε τά παιδιά κοντά Του.  Στή διακονία σας στήν ἐνορία καί στήν  καθημερινή ἐν Χριστῷ ζωή σας, καλεῖσθε νά προσφέρετε Ἐκεῖνον καί νά ὁδηγήσετε ἄλλους σέ συνάντηση μέ τόν Κύριο πού θά ὁδηγήσῃ σέ περίσσεια καί αἰώνια ζωή.

Τήν ἡμέρα αὐτή, εἴθε νά προσευχηθοῦμε καί νά προσφέρουμε τή γενναιόδωρη στήριξή μας γιά τήν Ἀκαδημία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Εἴθε νά ἐνισχύσουμε αὐτό τό σημαντικό ἔργο γιά τά παιδιά καί τούς νέους ἐκπληρώνοντας τό αἴτημα τοῦ Κυρίου μας καί τιμῶντας τήν κληρονομιά ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἵδρυσαν καί στήριξαν αὐτή τήν διακονία ἐπί ἑβδομήντα ἔτη. Εἴθε, ἐπίσης, νά λάβετε τίς ἄφθονες καί πλούσιες εὐλογίες τοῦ Κυρίου μας στόν καινούργιο χρόνο πού ἀρχίζει καθώς Τοῦ προσφέρουμε δόξα καί τιμή στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων!

Μετά πατρικῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος