Ἀριθ. Πρωτ. 01 / 05

1η Ἰανουαρίου 2005

Ἑορτή Ἁγίου Βασιλείου καί Νέου Ἔτους

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

 

Προσφιλεῖς μου Χριστιανοί,

 

            Τήν πρώτη ἡμέρα ἑκάστου Νέου Ἔτους, τιμοῦμε, ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι πιστοί, τήν ζωή καί τήν κληρονομιά τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἑνός κορυφαίου οἰκουμενικοῦ Ἱεράρχου καί Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ὁποίου ἡ ἔκτακτη διάνοια καί πνευματικότητα λάμπουν ὑπέρλαμπρα ἐπί αἰῶνες. Σήμερα, τιμοῦμε τόν Ἅγιο Βασίλειο ἰδιαιτέρως γιά τήν συνεχῆ προσήλωσή του στήν ἀνάπτυξη ἱδρυμάτων παροχῆς φροντίδος ὅπως ὀρφανοτροφείων καί νοσοκομείων, καί γιά τήν ἀφοσίωσή του στήν προσπάθεια πνευματικῆς καί σωματικῆς ὑγείας ὅλων τῶν ἀνθρώπων πού εἶχαν ἀνάγκη.

 

            Ἀναλογιζόμενοι αὐτή τήν σημαντικότατη κληρονομιά τήν ὁποία ἐλάβαμε ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀξίζει νά ξεκινήσουμε τόν Νέο Χρόνο σκεπτόμενοι τήν ποιότητα καί τό πεδίο δραστηριοτήτων τῶν δικῶν μας Ἑλληνορθοδόξων ἱδρυμάτων παροχῆς φροντίδος μέσα στήν Ἀρχιεπισκοπή μας. Ἕνα ἀπ' αὐτά τά ἱδρύματα εἶναι ἡ Ἀκαδημία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου στό Garrison τῆς Νέας Ὑόρκης, ἡ ὁποία ἔλαβε τό ὄνομα αὐτό ὡς ἀπόδοση φόρου τιμῆς στόν Μέγα Βασίλειο. Ἐπί πενήντα καί πλέον χρόνια, ἡ Ἀκαδημία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου προσφέρει στέγη σέ παιδιά καί νέους ἀνθρώπους ἀπό ὅλη τήν Ἀμερική, πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων προέρχονται ἀπό προβληματικές οἰκογενειακές καταστάσεις καί ἔχουν ἀνάγκη ἀπό ἕνα περιβάλλον θαλπωρῆς, ἕνα περιβάλλον ὅπου θά μποροῦν νά γνωρίσουν τήν εἰρήνη καί τήν ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

 

            Στίς ἡμέρες μας, ἐκτός ἀπό τό νά ἀποτελῇ ἑστία γιά παιδιά μέ ἀνάγκες, ἡ Ἀκαδημία Ἁγίου Βασιλείου ἔχει ἀκόμη ἕναν ἐξίσου σημαντικό ρόλο: χρησιμεύει καί ὡς διοικητικός χῶρος τοῦ νέου Ἀρχιεπισκοπικοῦ Κέντρου Οἰκογενειακῆς Πρόνοιας. Αὐτό τό Κέντρο, τό ὁποῖο ἀσχολεῖται μέ τό ἱερό ἔργο τῆς διακονίας τῶν ποικίλων ἀναγκῶν τῶν Ἑλληνορθοδόξων οἰκογενειῶν ἀνά τήν Ἀμερική, θά καταλάβει ἐξέχουσα θέση ἀνάμεσα στίς ἐθνικές διακονίες μας αὐτό τό Νέο Ἔτος, 2005, τό ὁποῖο ἔχουμε ὁρίσει ὡς Ἔτος Οἰκογενείας. Ἔτσι, καθώς ἐπικυρώνουμε τήν σημασία τῆς οἰκογενείας ὡς εὐλογημένου δώρου τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀποστολή τῆς Ἀκαδημίας Ἁγίου Βασιλείου μᾶς ὠθεῖ νά σκεφθοῦμε τή σπουδαιότητα τῶν παιδιῶν ὡς πολυτίμων μελῶν τῶν οἰκογενειῶν μας. Εἶναι ἀκριβῶς αὐτός ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ἡ Ἀκαδημία ἀποτελεῖ ἱερό ἵδρυμα παροχῆς φροντίδος καί εἶναι ἀντάξια τοῦ ὀνόματός της.

 

            Κάθε χρόνο αὐτή τήν ἡμέρα ὁδηγούμεθα ἀπό τήν Ἐθνική Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα Κυριῶν καί τά πολλά τοπικά παραρτήματα στή συγκέντρωση χρημάτων γιά τήν ζωτική αὐτή διακονία ἀγάπης. Αὐτή ἡ προσπάθεια συνεχίζει νά ἀποτελῇ τεράστια πηγή στηρίξεως γιά τήν Ἀκαδημία. Ἔτσι, καθώς ξεκινοῦμε τή Νέα Χρονιά, καί καθώς μοιράζουμε κομμάτια τῆς παραδοσιακῆς Βασιλόπιττας στά μέλη τῶν κοινοτήτων καί οἰκογενειῶν μας, ἄς θυμηθοῦμε ἰδιαιτέρως τήν ὄντως ἔξοχη διακονία φροντίδος, ἰάσεως καί εἰρήνης πού προσφέρει ἡ Ἀκαδημία Ἁγίου Βασιλείου. Ἄς θυμηθοῦμε, ἐπίσης, καί ἄς ἐπαινέσουμε τό συνεχιζόμενο καλό ἔργο τοῦ εὐσυνειδήτου κλήρου, τοῦ προσωπικοῦ καί τῶν ἐθελοντῶν πού ἐπιβλέπουν τή σημαντική λειτουργία τῆς Ἀκαδημίας. Οἱ εἰσφορές σας  θά βοηθήσουν πράγματι στό ἔργο τῆς Ἀκαδημίας καί θά φέρουν τήν ἀγάπη καί φροντίδα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στίς ζωές τῶν πολλῶν παιδιῶν πού ἀντιμετωπίζουν σοβαρές ἀνάγκες.

 

            Προσεύχομαι τό φῶς τῆς ἀγάπης καί εἰρήνης τοῦ Θεοῦ νά λάμπῃ στή ζωή σας καί στίς οἰκογένειές σας ὁλόκληρο τό Νέο Χρόνο, καί ἰδιαιτέρως στά παιδιά τῶν κοινοτήτων καί οἰκογενειῶν σας, καί στά παιδιά τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Εἴθε τό Νέο Ἔτος, 2005, νά εἶναι ἔτος εὐημερίας γιά ὅλα τά ἱερά ἱδρύματα παροχῆς φροντίδος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, καί εἴθε νά εἶναι ἔτος ὑγείας καί ἀγάπης γιά ὅλες τίς οἰκογένειες τοῦ ἔθνους καί τοῦ κόσμου μας.

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

 

+ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος