ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ἀρ. Πρωτοκόλλου: 01 /18

Ἀπέσταλκέν με κηρύξαι ἐνιαυτόν
Κυρίου δεκτόν  (Λουκ. 4:18-19).

                                                                            1 Ἰανουαρίου 2018
                                                                 Ἑορτή Ἁγίου Βασιλείου καί Νέου Ἔτους

 Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Στό Ἱερό Κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο διαβάζουμε γιά τήν ἀρχή τῆς ἐπίγειας διακονίας τοῦ Κυρίου μας. Καθώς ὁ Χριστός περιόδευε στήν περιοχή τῆς Γαλιλαίας διδάσκοντας σέ συναγωγές, ἔφθασε στή Ναζαρέτ ὅπου εἶχε μεγαλώσει. Ὅταν στήν συναγωγή σηκώθηκε νά ὁμιλήσῃ, διάβασε ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο τοῦ προφήτου Ἠσαΐα: Πνεῦμα Κυρίου ἐπ’ἐμέ οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς, ἀπέσταλκέν με, κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καί τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, κηρύξαι ἐνιαυτόν Κυρίου δεκτόν  (Λουκ. 4:18-19).

            Στήν ἀρχή αὐτοῦ τοῦ Νέου Ἔτους 2018, βεβαιώνουμε ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ὅτι οἱ λόγοι αὐτοί τοῦ Κυρίου μας σέ σχέση με τό θεῖο ἔργο Του ἀποτελοῦν ἐπίσης τό κέντρο τῆς δικῆς μας λατρείας καί διακονίας. Σέ ὅλα ὅσα κάνουμε ὡς Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία στήν Ἀμερική, εἴμεθα προσηλωμένοι στόν Σωτήρα καί Ὁδηγό μας Χριστό, προσφέρουμε τό Εὐαγγέλιο τῆς ζωῆς καί τῆς ἀληθείας καί φανερώνουμε τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καθώς διακονοῦμε τούς ἄλλους. Κηρύσσουμε τό μήνυμα τῆς σωτηρίας. Ὁμιλοῦμε περί ἐλευθερίας ἐν Χριστῷ σέ ὅλους ὅσοι εἶναι φυλακισμένοι μέ τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί τίς δουλεῖες αὐτῆς τῆς ζωῆς. Προσφέρουμε μαρτυρία τῆς θεραπείας καί μεταμορφώσεως τήν ὁποία βιώνουμε ἐν Χριστῷ. Διακηρύσσουμε συνεχῶς καί συνεπῶς ὅτι ὁ χρόνος αὐτός εἶναι  ὁ ἐνιαυτός Κυρίου δεκτός.

            Ἡ ἔμφαση στό Εὐαγγέλιο τῆς ζωῆς καί τῆς ἀληθείας καί στή διακονία τῶν ἄλλων εἶναι ἐπίσης τό κέντρο τῆς διακονίας ἡ ὁποία προσφέρεται ἀπό τήν Ἀκαδημία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Σέ ἕνα περιβᾶλλον ἀγάπης καί πίστεως, τό προσωπικό γαλουχεῖ παιδιά καί νέους. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί φανερώνουν τήν χάρη τοῦ Θεοῦ συνεχῶς καί ἀποκαλύπτουν ὅτι ὁ Χριστός εἶναι παρών. Μέσα ἀπό τήν πίστη προσφέρουν ἐλπίδα καί θεραπεία, οὕτως ὥστε οἱ ὑποσχέσεις γιά ἐν Χριστῷ ἐλευθερία καί ἄφθονες εὐλογίες ἀπό Ἐκεῖνον νά γίνονται βιωματική ἐμπειρία ὅλων ὅσοι κατοικοῦν στήν Ἀκαδημία Ἁγίου Βασιλείου.

            Γιά τήν στήριξη αὐτῆς τῆς ζωτικῆς διακονίας, ἡ Ἐθνική Φιλόπτωχος Κυριῶν πρωτοστατεῖ στίς ἐνορίες μας στήν Ἑορτή αὐτή καθώς καί στήν παραδοσιακή κοπή τῆς Βασιλόπιττας. Ὅπως τιμοῦμε τόν Ἅγιο Βασίλειο καί προσδοκοῦμε τίς εὐλογίες τοῦ Κυρίου μας τό 2018, σᾶς προσκαλῶ νά δείξετε τή στήριξή σας προσευχόμενοι γιά τούς τροφίμους, τό προσωπικό, τούς διευθυντές καί εὐεργέτες τῆς Ἀκαδημίας Ἁγίου Βασιλείου. Σᾶς προσκαλῶ, ἐπίσης, νά προσφέρετε γενναιόδωρα γιά τήν στήριξη αὐτῆς τῆς διακονίας. Τά δῶρα σας θά ἐνισχύσουν μιά διακονία ἡ ὁποία θά ἀποκαλύψει τήν ὑπόσχεση καί τό δυναμικό τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.

            Ὅπως προσβλέπουμε σέ ἕνα ἔτος γεμᾶτο νέες εὐκαιρίες καί εὐλογίες, εἴθε νά δοξάζουμε καί νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό ὅλοι μαζί γιά ὅλα ὅσα μᾶς ἔχει δώσει γιά τή ζωή μας, τήν κοινότητά μας καί γιά τό ἔργο τῆς διακονίας. Εἴθε αὐτός ὁ χρόνος να εἶναι ἐνιαυτός Κυρίου δεκτός μέσα ἀπό τή λατρεία μας καί μέσα ἀπό τήν προσφορά ὑπηρεσίας μας διά τῶν μηνυμάτων, προγραμμάτων καί ἐνεργειῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Εἴθε νά παραμείνουμε προσηλωμένοι στήν κλήση καί στή δέσμευσή μας νά μοιρασθοῦμε τήν σωτήρια πίστη μας καί τήν δυναμική κληρονομιά μας, καί πάνω ἀπ’ ὅλα νά αὐξανόμεθα ἐν χάριτι καί γνώσει τοῦ Κυρίου ἡμῶν καί σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ,  Αὐτῷ ἡ δόξα καί νῦν καί εἰς ἡμέρας αἰῶνος.  Ἀμήν (Πέτρου Β’, 3:18).        

            Εὐλογημένο καί εὐτυχισμένο τό Νέον Ἔτος.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,
† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος