Ἀρ. Πρωτοκόλλου:  97 / 18

                                                                                                     4 Ἰουλίου 2018

                                                                                              Ἡμέρα Ἀνεξαρτησίας

 Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Καθώς τιμοῦμε τήν Ἡμέρα Ἀνεξαρτησίας, εἴμεθα συγκεντρωμένοι στή Βοστώνη γιά τήν 44η Διετῆ Κληρικολαϊκή Συνέλευσή μας. Συγκεντρωθήκαμε σέ μία πόλη ἡ ὁποία ἔχει βαθειές ἱστορικές σχέσεις μέ τόν ἀγώνα γιά ἀνεξαρτησία, σέ ἕνα τόπο ὅπου τά γεγονότα ὑποστήριξαν τό θέμα τῆς ἐλευθερίας καί ὅπου σημαντικές προσπάθειες καί θυσίες ἐξασφάλισαν τήν ἐλευθερία καί τή γέννηση ἑνός νέου ἔθνους.

            Τό θέμα τῆς Συνελεύσεώς μας συνδέεται μ’ αὐτή τήν ἱστορία καί αὐτόν τόν τόπο μέ τρόπο ὁ ὁποῖος παρέχει πνευματικό ὑπόβαθρο γιά τήν ἐλευθερία μας. Μέσα στή χώρα τῆς ἀνεξαρτησίας καί πέραν, ἔχουμε τήν ἐλευθερία νά καλλιεργήσουμε τίς δυνατότητές μας προσφέροντας πίστη καί ἀγάπη στούς ἄλλους. Συνεχίζουμε νά ἐπιβεβαιώνουμε διά τῆς Συνελεύσεώς μας καί διά τῆς μαρτυρίας μας ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ὅτι πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι εἰς Χριστόν.

            Γνωρίζουμε καί διακηρύσσουμε ὅτι ὅλα εἶναι δυνατά μέσῳ τῆς πίστεως διότι ὁ Παντοδύναμος Θεός μας μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο μέ τή δύναμη τῆς Ἀναστάσεως. Γνωρίζουμε ὅτι τό ἀδύνατο εἶναι δυνατό, διότι Ἐκεῖνος ἔχει τή δύναμη νά ἐλευθερώσῃ ὅλη τή δημιουργία ἀπό τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τήν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ (Ρωμ. 8:21). Διά τῆς πίστεώς μας στό Χριστό, ἔχουμε τήν ἐλευθερία νά ζοῦμε μέ τόν τρόπο καί γιά τό σκοπό γιά τόν ὁποῖο δημιουργηθήκαμε, δηλαδή νά ἐξερευνοῦμε τίς ἀπεριόριστες δυνατότητες τῆς δυνάμεως τῆς χάριτός Του.

            Εἴμεθα εὐλογημένοι διότι ζοῦμε ἐντός ἑνός ἔθνους καί μίας κοινωνίας ἡ ὁποία ἐκτιμᾶ τήν ἐλευθερία καί σ’ἕναν τόπο ὅπου ἡ ἐλευθερία μας ἐν Χριστῷ συνδέεται μέ τήν ἐλευθερία νά λατρεύουμε, νά διακονοῦμε καί νά ὑπηρετοῦμε ὅπως καθοδηγούμεθα ἀπό τόν Θεό. Εἴμεθα ἐλεύθεροι νά ἐργαζόμεθα μαζί ὡς ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ, ἐλεύθεροι νά ὑποδεικνύουμε καί νά ὁδηγοῦμε ἄλλους σ’ Ἐκεῖνον, καί ἐλεύθεροι νά ἐπιδιώκουμε τήν ἐκπλήρωση τῶν δυνατοτήτων τῆς πίστεώς μας. Ἄς δεσμευθοῦμε νά ἐπιδιώκουμε τίς δυνατότητες πού μᾶς προσφέρει αὐτή ἡ ἐλευθερία. Ὡς ἄνθρωποι πίστεως πού ζοῦμε σέ μιά ἐλεύθερη κοινωνία καί ὁδηγούμεθα ἀπό τήν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία, ἄς διακηρύσσουμε τήν ἀλήθεια ὅτι τά πάντα εἶναι δυνατά καί ἄς προβαίνουμε σέ πράξεις καί προγραμματισμούς οἱ ὁποῖοι θά φέρουν τιμή καί δόξα στόν Θεό!

      Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

         † ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος