Ἀριθ. Πρωτοκόλλου: 88 / 05

Νέα Ὑόρκη, 30 Αὐγούστου 2005

Πρός τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἐπικοινωνῶ μαζί σας ἐξ ὀνόματος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς μετά τούς θανάτους, τίς τεράστιες ζημίες καί τήν τραυματική ἐμπειρία πού προκάλεσε ὁ τυφώνας Katrina στίς Πολιτεῖες τῆς Λουϊζιάνας, τοῦ Μισσισιππῆ καί τῆς Ἀλαμπάμας. Αὐτή ἡ φυσική καταστροφή ἔπληξε ὁλόκληρες κοινότητες αὐτῶν τῶν Πολιτειῶν καί, σήμερα, χιλιάδες ἄνθρωποι θρηνοῦν γιά τήν ἀπώλεια ἀγαπημένων προσώπων των καί τήν καταστροφή τῶν σπιτιῶν καί ἐπιχειρήσεών τους ὡς ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ βίαιου τυφῶνος.

Ὡς Χριστιανική Όρθόδοξη κοινότητα, τό πρῶτο καί οὐσιαστικότερο πού καλούμεθα νά κάνουμε εἶναι νά προσευχηθοῦμε γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν ἀνθρώπων πού ἔχασαν τήν ζωή των· νά προσευχηθοῦμε, ἐπίσης, στόν ἐλεήμονα Θεό νά δίδῃ ἀνακούφιση καί δύναμη στούς ἐπιζήσαντες. Οἱ προσευχές μας ὅμως πρέπει νά συνοδεύονται καί ἀπό κάποια ἔμπρακτη ἔκφραση συμπαραστάσεως ὑπό μορφή ὑλικῆς βοηθείας, οὕτως ὥστε οἱ πληγέντες τῆς τραγωδίας αὐτῆς νά λάβουν τήν ἀπαραίτητη βοήθεια γιά νά ἀνακάμψουν ἀπό τήν τεράστια αὐτή καταστροφή.

Γι' αὐτό καί κάνουμε ἔκκληση στούς Ἑλληνορθόδοξους Χριστιανούς τῆς Ἀμερικῆς νά συνεισφέρουν στήν εἰδική συλλογή χρημάτων πού θά γίνει αὐτή τήν Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου, ἤ τό ἀργότερον τήν Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου σέ ὅλες τίς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας. Οἱ οἰκονομικές σας εἰσφορές πρέπει νά ἀποστέλλονται στήν Ἑλληνική Ὀρθόδοξο Ἀρχιεπισκοπή καί νά φέρουν τήν ἔνδειξη «Ταμεῖο Ἀνακουφίσεως Θυμάτων Τυφῶνος Κατρίνα».

Στίς δύσκολες αὐτές στιγμές πού διερχόμεθα μετά τήν καταστροφή, καλούμεθα ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί νά θυμηθοῦμε τούς ἐμπνευσμένους λόγους τοῦ Ἀπ. Παύλου, κλαίειν μετά κλαιόντων (Ρωμ. 12:15) καί ἐνδύσασθε οὖν σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ (Κολ. 3:12). Γνωρίζοντας τήν ἀπεριόριστη γενναιοδωρία σας καί τήν ἀνεξάντλητη ἀγάπη σας γιά τόν συνάνθρωπο, εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά πράξετε καί πάλιν ὅ,τι εἶναι δυνατόν γιά νά προσφέρετε ὅση περισσότερη ἀνακούφιση μπορεῖτε στούς γείτονές σας οἱ ὁποῖοι ἐπλήγησαν ἀπό αὐτή τήν τραγωδία. Εἴθε ὁ Θεός νά σᾶς διατηρῇ πάντοτε ὑπό τήν στοργική προστασία Του.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

+ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος