ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ἀριθ. Πρωτ. 131 / 07

Εἰδική Ἐγκύκλιος γιά
τά Θύματα τῆς Καταστρεπτικῆς Πυρκαϊᾶς
τῆς Καλιφορνίας
Νέα Ὑόρκη, 25 Ὀκτωβρίου 2007

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Ἐξ ὀνόματος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς ἐπικοινωνῶ μαζί σας γιά νά μεταβιβάσω τίς ὁλόθερμες προσευχές καί στήριξη τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς σ'αὐτούς πού ἔχουν πληγῆ ἀπό τίς καταστρεπτικές πυρκαϊές οἱ ὁποῖες ἐκδηλώθησαν στή νότια Καλιφόρνια. Ἡ τραγωδία αὐτή ἔπληξε χιλιάδες ἑκατοντάδων ἀνθρώπων τῆς περιοχῆς οἱ ὁποῖοι ἀναγκάσθηκαν νά ἐκκενώσουν τίς οἰκίες των ἐν ὄψει τοῦ κινδύνου καί τοῦ ἀβεβαίου τῆς καταστάσεως. Πολλοί ἄνθρωποι ἔχασαν τίς περιουσίες των και καλοῦνται τώρα νά ξεκινήσουν τήν ὀδυνηρή διαδικασία ἀνοικοδομήσεως ὅσων ἔχουν καταστραφεῖ ἀπό τήν ἀπρόβλεπτη συμφορά ἐνῶ ἄλλοι τραυματίσθηκαν ἀπ' τίς πυρκαϊές καί ἄλλοι ἔχασαν τή ζωή των. Ἀνάμεσα στά θύματα ὑπάρχουν, ἐπίσης, καί μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τῆς προσφιλοῦς μας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου.

            Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καλούμεθα να προσευχηθοῦμε διαπύρως για ὅλους τούς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἐπλήγησαν ἀπ' αὐτές τίς πυρκαϊές, τῶν ὁποίων ἡ τελική κατάσβεση μόλις ἄρχισε. Ἀναλογιζόμενοι τούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὅτι πρέπει νά «ἐνδυθοῦμε σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ» (Κολοσσαεῖς 3:12) καλούμεθα νά προσφέρουμε τίς προσευχές καί τή στήριξή μας σέ ὅσους θρηνοῦν γιά τήν ἀπώλεια ὄχι μόνον οἰκιῶν ἀλλά καί ἀγαπημένων προσώπων.

            Ἡ ἐμπειρία μας ἀπό τά καταστρεπτικά ἀποτελέσματα τῶν πυρκαϊῶν εἶναι ὀδυνηρά ἄμεση καθώς γίναμε μάρτυρες τῶν δυσκολιῶν πού ἀντιμετώπισαν πυρόπληκτοι συνάνθρωποί μας στήν Ἑλλάδα στήν προσπάθειά των ν'ἀποκαταστήσουν τίς ζημίες πού ὑπέστησαν μετά ἀπό τεράστιες πυρκαϊές πού ἔπληξαν τήν περιοχή των μερικές ἑβδομάδες πρίν. Μέ γνώμονα αὐτή τήν ἐμπειρία, γνωρίζουμε ὅτι ὁ δρόμος τῆς ἀποκαταστάσεως εἶναι μακρύς ἀλλά γνωρίζουμε ἐπίσης ὅτι αὐτοί πού τόν διανύουν δέν εἶναι μόνοι, ἀλλά τούς ἀκολουθεῖ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τῶν συνανθρώπων των. Στίς ἑπόμενες ἑβδομάδες, σᾶς παρακαλῶ νά συνεχίσετε νά προσεύχεσθε καί νά στηρίζετε τά θύματα τῶν πυρκαϊῶν τῆς Καλιφόρνιας καί ἰδιαιτέρως τούς ἀδελφούς καί ἀδελφές τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔτσι ὥστε νά γνωρίζουν τώρα στίς δύσκολες στιγμές πού ἀντιμετωπίζουν ὅτι ἔχουν τήν ὑποστήριξη τῆς ἀγάπης μας καθώς θά προσπαθοῦν ν' ἀνοικοδομήσουν τίς κατεστραμμένες ἑστίες των.

            Εἴθε ἡ ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ φιλεύσπλαγχνου Θεοῦ μας  νά χαρίζῃ σέ ὅλους μας ἄπειρη προστασία καί προφύλαξη καί εἰρήνη στίς ἡμέρες πού ζοῦμε καί στό μέλλον.   

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,
† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος