Back

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὸ Νέο Ἔτος 2022

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 01/2022

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὸ Νέο Ἔτος

1 Ἰανουαρίου 2022

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἐνδύσασθε οὖν ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ἥτις ἐστὶ σύνδεσμος τῆς τελειότητος.

 (Κολοσσαεῖς 3:12,14)

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Ἂς ὑποδεχθοῦμε τὸ νέο ἔτος 2022, τὸ ἑκατοστὸ ἔτος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν πίστη ὅτι θὰ ἔρθει καὶ ἡ ἀνακαίνισή μας ἐν Χριστῷ. Διανύσαμε τὸ παρελθὸν ἔτος μὲ πολλὲς ἐπιτυχίες, παρὰ τὰ ἐμπόδια ἀπὸ τὴ συνεχιζόμενη πανδημία. Τὸ σημαντικότερο γεγονὸς ἦταν ἀσφαλῶς ἡ Ἀποστολικὴ Ἐπίσκεψη τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. κ Βαρθολομαίου, ὑπῆρξαν ὅμως καὶ ἄλλα ἀξιοσημείωτα γεγονότα.

Συναντηθήκαμε καὶ πάλι προσευχόμενοι γιὰ νὰ συνεχίσουμε τὸ ταξίδι μας μὲ τὸν Κύριο κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας καὶ τοῦ Πάσχα. Ξεκινήσαμε τὴ δράση μας στὸν Ἱ. Ναὸ καὶ Ἐθνικὸ Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Νικολάου μὲ τὴν πρώτη ἐπίσημη συμμετοχή μας στὶς ἐκδηλώσεις μνήμης τῆς ἐπετείου τῆς 11ης Σεπτεμβρίου, φωταγωγώντας τὸ Ναὸ μὲ τὸν χαρακτηριστικό του φωτισμὸ ἐκ τῶν ἔσω, γιὰ νὰ τιμήσουμε τὴν 20ὴ ἐπέτειο τῆς καταστροφῆς. Εἴδαμε καὶ πάλι νὰ γίνονται τὰ μαθήματα μὲ φυσικὴ παρουσία στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐνῷ ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι τῆς Ἀμερικῆς συναντηθήκαμε τὸν περασμένο Ὀκτώβριο γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὴν πανδημία. Ὅλα αὐτὰ τὰ γεγονότα μᾶς ἔδωσαν τὴν αἴσθηση τῆς αἰσιοδοξίας ὅτι ἐπιστρέφουμε στὴν πρὸ τῆς πανδημίας πραγματικότητα, ἀλλὰ καταλάβαμε τελικὰ ὅτι δὲν ἔχει φθάσει ἐκείνη ἡ ὥρα. Πρέπει νὰ ἐξακολουθήσουμε νὰ ἐπιδεικνύουμε σύνεση καὶ προσοχή, ὥστε νὰ προφυλάξουμε τὸν πλησίον μας μὲ τὴν ἴδια φροντίδα, μὲ τὴν ὁποία προφυλάσσουμε τὸν ἑαυτό μας.

Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ σᾶς παρακαλῶ νὰ δώσετε προσοχὴ στὴν ἔκκληση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στοὺς Κολασσαεῖς χριστιανούς: ντυθεῖτε μὲ τὴν ἀγάπη, ἡ ὁποία εἶναι ὁ σύνδεσμος τῆς τελειότητας, τὴν ὁποία ἐπιθυμεῖ ὁ Θεὸς γιὰ τὴν ἐκκλησία του. Ἰδιαιτέρως τὸ ἔτος αὐτὸ τῆς ἑκατονταετίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ὡς ἱδρύματος καὶ ἐπαρχίας τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ καλλιέργεια τῆς εἰλικρινοῦς καὶ γνήσιας ἀγάπης μεταξύ μας εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος γιὰ τὴν τελειοποίηση τῶν δεσμῶν τῆς ἑνότητας σὲ ὅλη τὴν Ἀμερική.

Εἰσερχόμενοι, λοιπόν, στὸ νέο ἔτος 2022, ἂς ἀνανεώσουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας στὸ πολύτιμο θεῖο δῶρο τῆς ἑνότητας, καὶ ἂς γιορτάσουμε τὴν ἐπέτειο τῆς ἑκατονταετίας τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς μὲ ἀγάπη πρὸς ἀλλήλους καὶ πρὸς κάθε ἔκφραση τῆς θείας δημιουργίας.

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη ἐν Χριστῷ,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος