Ἀριθ. Πρωτ.:  01/12

1 Ἰανουαρίου 2012

Ἑορτή Ἁγίου Βασιλείου καί Νέον Ἔτος

Μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγώ ἐν ὑμῖν.

Ὁ μένων ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν αὐτῷ οὗτος

φέρει καρπόν πολύν.

Ἰωάν. 15:4-5

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Καθώς ξεκινοῦμε αὐτό τό νέο ἔτος, μέ τίς εὐλογίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στήν ὑπηρεσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἁγίας Αὐτοῦ Ἐκκλησίας, εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τήν συνεχῆ παρουσία Του ἀνάμεσά μας. Ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ κοντά μας μᾶς δίδει τήν χάρη νά μεταμορφώσουμε τίς ζωές μας καί νά ἀποκαταστήσουμε τήν κοινωνία μας μέ τόν Θεό. Μέ Ἐκεῖνον κοντά μας γνωρίζουμε τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καί τήν ὑπομονή τῆς ἐλπίδος, καί βιώνουμε τή συγχώρηση καί τό ἔλεος τό ὁποῖο μᾶς ἀπελευθερώνει ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου. Στό Χριστό ἀνακαλύπτουμε τήν συνεχῆ χαρά πλήρως πεπεισμένοι περί τῶν αἰωνίων ὑποσχέσεων καί τῆς εἰρήνης Του μέσα στήν θαλπωρή τῆς ἀγάπης Του. Ἐπειδή εἴμαστε οἱ ἄνθρωποι καί ὑπηρέτες Του, μᾶς προσφέρεται σοφία καί δύναμη γιά νά προσφέρουμε μαρτυρία ἐλπίδος καί διακονία θεραπευτική.

Ὅλες αὐτές οἱ εὐλογίες πού προέρχονται ἀπό τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στή ζωή μας εἶναι ὁ καρπός πού παράγουμε ὅταν ἡ καρδιά, ἡ διάνοια καί ἡ ψυχή μας συνδέονται μέ τήν Ἀληθινή Ἄμπελο, τόν Χριστό. Ἐπιπλέον, ἡ σύνδεσή μας μαζί Του, μέ τήν παρουσία καί τούς λόγους Του, μέ τήν καθοδήγηση καί τή δύναμή Του, καί μέ τήν ἀγάπη Του εἶναι ἀπαραίτητη γιά τή διακονία μας.  Γιά νά ἀγγίξεις καί νά μεταμορφώσεις ζωές ἀλλά καί γιά νά παραγάγεις καρπό ὁ ὁποῖος θά ὁδηγήσει ἄλλους σέ μία ἀληθινή νέα ζωή, κάθε προσπάθεια, ἐνέργεια καί λόγος πρέπει νά ἀποκαλύπτει τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ καθημερινή συνειδητοποίηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, καί ἡ δέσμευσή μας νά παράγουμε καρπό σ’ αὐτό τό νέο ἔτος ὁ ὁποῖος τιμᾶ καί δοξάζει τόν Θεό ἔχουν ζωτική σημασία σήμερα. Γύρω μας κυκλοφοροῦν πολλές καί διάφορες ἰδέες καί μηνύματα πού δέν ἔχουν σχέση μέ τόν Χριστό, καί ἑπομένως δέν συνδέονται μέ τήν ἀλήθεια καί τήν Πηγή τῆς ζωῆς καί τῆς ἀγάπης. Ἐμεῖς πρέπει μέ συνέπεια νά εἴμεθα ἡ φωνή καί ἡ μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ, καλώντας ὅλους τούς γύρω μας νά προσέλθουν σ’ Ἐκεῖνον καί νά βιώσουν τήν ὑπέροχη καί τέλεια χάρη ἡ ὁποία θά φέρει βεβαιότητα καί εἰρήνη στήν ψυχή των καί θά δώσει νόημα στή ζωή των. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο πρέπει νά εἴμεθα πάντοτε ἑνωμένοι μ’ Ἐκεῖνον.

Ἐφέτος τήν Πρωτοχρονιά, καθώς ἀναλογιζόμεθα τήν προτεραιότητα καί τήν ἀνάγκη τῆς συμβιώσεως μέ τόν Χριστό, τιμοῦμε ἐπίσης τήν Ἑορτή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τήν εὐλογημένη διακονία τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Αὐτό τό κέντρο φιλανθρωπικῆς διακονίας συνεχίζει νά προσφέρει ἕνα περιβάλλον Χριστιανικῆς ἀγάπης ὅπου τά παιδιά καλλιεργοῦνται κατά Θεόν καί προετοιμάζονται γιά τήν ἐνήλικη ζωή ὡς ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ. Αὐτό τό ἱερό ἔργο, τό ὁποῖο ἐνδυναμώνει ἡ χάρη καί ἡ δύναμη τοῦ Χριστοῦ,  καθίσταται δυνατό διότι οἱ διευθύνοντες, τό προσωπικό καί οἱ δωρητές συνδέονται μέ τόν Χριστό. Γνωρίζουν ὅτι πρόκειται περί διακονίας ἀγάπης, περί πνευματικῆς ὑπηρεσίας ἡ ὁποία θά ἀποφέρει ὡραῖο καρπό σέ νεανικές ζωές. Εἶναι προσφορά πίστεως ἡ ὁποία τιμᾶ καί δοξάζει τόν Θεό.
Ἑπομένως, γνωρίζουν ὅτι ἔχουν τήν ἀνάγκη τῆς παρουσίας καί δυνάμεως τοῦ Χριστοῦ γιά νά καθοδηγήσουν τά παιδιά καί τή νεολαία σ’ Ἐκεῖνον καί γιά νά τούς δώσουν τά πνευματικά ἐφόδια γιά νά παραμείνουν ἑνωμένοι μέ τήν Ἀληθινή Ἄμπελο γιά τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς των.

Γιά τήν ἐνίσχυση τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ἡ Ἐθνική Φιλόπτωχος Ἀδελφότης Κυριῶν καί τά τοπικά παραρτήματά της ἡγοῦνται προσπαθείας συλλογῆς εἰδικῆς οἰκονομικῆς βοηθείας τήν ἡμέρα αὐτή ἀλλά καί καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ μηνός Ἰανουαρίου. Αὐτή ἡ προσπάθεια σέ συνδυασμό μέ τἰς προσευχές μας θά μᾶς ἑνώσει μέ αυτή τήν ἄκρως ζωτική καί ἰδιαιτέρως ἐξειδικευμένη διακονία τῆς δημιουργίας λαμπροῦ μέλλοντος γιά νέους ἀνθρώπους.

Εὔχομαι σέ σᾶς καί στίς οἰκογένειές σας ἕνα εὐλογημένο νέο ἔτος πλῆρες τῆς παρουσίας καί τῆς χαρᾶς τοῦ Χριστοῦ. Εἴθε μέσα στό 2012 νά ἔχουμε ἀνανεωμένες δυνάμεις καί ἄφθονη χάρη στήν ὑπηρεσία Ἐκείνου. Ἄς προσπαθοῦμε νά μένουμε ἑνωμένοι μέ τόν Χριστό κάθε ἡμέρα τῆς ζωῆς μας διά τῆς προσευχῆς, τῆς λατρείας καί τῆς προσφορᾶς ὑπηρεσιῶν, καί εἴθε οἱ ζωές μας νά εἶναι πλήρεις μεγάλων εὐλογιῶν καί ἡ προσφορά μας πρός τούς συνανθρώπους μας νά τούς ὁδηγεῖ στήν λυτρωτική καί πανίσχυρη ἀγάπη Του.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ ἈρχιεπίσκοποςἈμερικῆς Δημήτριος