Ἀριθ. Πρωτοκόλλου: 91 / 06

1η Σεπτεμβρίου 2006

Ἔναρξη Νέου  Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Εἰσερχόμεθα στό Νέο Ἐκκλησιαστικό Ἔτος αὐτή τήν 1η ἡμέρα τοῦ Σεπτεμβρίου 2006 μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς εὐλογημένης μας 38ης Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε τόν περασμένο Ἰούλιο στήν πόλη Nashville, Tennessee. Μαζί, στή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνελεύσεώς μας, διερευνήσαμε καί καταθέσαμε τή μαρτυρία μας σχετικά μέ τήν τεράστια δύναμη τοῦ θέματος αὐτῆς, «Μεταδίδουμε τήν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καί τήν Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ», διότι μᾶς ἐνέπνευσε νά παραγάγουμε ἔργα ἁπτά καί διαρκῆ γιά τήν ἐνίσχυση τῶν διακονιῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Γι' αὐτόν τόν λόγο τό θέμα τῆς Συνελεύσεώς μας ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται ὄχι ἁπλῶς ὡς θέμα, ἀλλά πλέον ὡς καθοδηγητικό κείμενο τό ὁποῖο ὅλοι πρέπει νά ἀκολουθοῦμε ἐν λόγοις καί ἔργοις κατά τήν διάρκεια αὐτοῦ τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους. 

            Οἱ ἐργασίες μας κατά τήν διάρκεια τῆς 38ης Διετοῦς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεώς μας παρήγαγαν πολλά σημαντικά ἐφόδια καί ἐργαλεῖα γιά τήν δυναμική ὑποστήριξη καί ἀποτελεσματικότητα τῶν πολλῶν καί ποικίλων διακονιῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Μεταξύ αὐτῶν συγκαταλέγεται καί ἡ υἱοθεσία ἀποτελεσματικοτέρων οἰκονομικῶν στρατηγικῶν μέ σκοπό τήν ἐνδυνάμωση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς,  τῶν Μητροπόλεων καί ἐνοριῶν μας μέ περισσότερα μέσα ὥστε νά προαχθῇ ἡ ἀποστολή μας ὡς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐντός τοῦ ἔθνους μας. Υἱοθετήσαμε αὐτά τά μέτρα ἀναγνωρίζοντας ἀπό κοινοῦ τήν ἀνάγκη νά ἀφιερώσουμε τούς ἑαυτούς μας μέ ὁλοκληρωτικό τρόπο ὡς Χριστιανοί στίς σημαντικές ἀρχές τῆς συμμετοχῆς, εὐθύνης, διαφάνειας καί δικαιοσύνης στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο χειριζόμεθα θέματα οἰκονομικῆς φύσεως. Αὐτές οἱ πολύ σημαντικές ἀρχές ἰσχύουν, ἐπίσης, καί σέ θέματα ἐσωτερικῆς διακυβερνήσεως καί διοικήσεως ὅλων τῶν ἐπιπέδων τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.

            Τό θέμα τῆς Συνελεύσεώς μας ἐφαρμόσθηκε ἐπίσης μέ ἁπτό τρόπο καί σέ μία σειρά μεθόδων διευθετήσεως διαφορῶν, μέ τίς ὁποῖες ἐξομαλύνονται ἀποτελεσματικά διαφορές ὅπως ἁρμόζει σέ μία ἑνωμένη Χριστιανική κοινότητα. Αὐτές οἱ διευθετήσεις εἶναι σημαντικές διότι ἀντανακλοῦν Χριστιανική ἀξιοπρέπεια μέσα ἀπό τόν τρόπο τόν ὁποῖον ἐπιλέγουμε γιά νά λύσουμε πιθανές διαφωνίες. Ἀποκαλύπτουν ὅτι παρά τίς οἱεσδήποτε διαφωνίες τίς ὁποῖες ἐνδέχεται νά ἔχουμε ὡς κοινότητες, προσπαθοῦμε νά τηρήσουμε τούς σοφούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὁ ὁποῖος ἔκαμε τήν ἀκόλουθη ἔκκληση στούς Κορινθίους: Παρακαλῶ δέ ὑμᾶς ἀδελφοί διά τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν  Ἰησοῦ Χριστοῦ ἵνα τό αὐτό λέγητε πάντες καί μή ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δέ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοΐ καί ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ (Α´ Κορ. 1:10).                            Ταυτοχρόνως, αὐτές οἱ διευθετήσεις διαφορῶν ἐνθαρρύνουν τόν διάλογο, καλλιεργοῦν τήν εἰρήνη καί μειώνουν τήν ἐπιπολαιότητα καί τήν οἰκονομική σπατάλη.

            Ἡ Κληρικολαϊκή μας περιελάμβανε, ἐπίσης, ἕνα πλούσιο ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα τό ὁποῖο, ἐν σχέσει μέ τό θέμα της, προσέφερε πνευματική τροφή στούς πιστούς μας ἐπί διαφόρων θεμάτων ἀνάμεσα στά ὁποῖα συγκαταλέγονται τό πρόβλημα τῆς πενίας, ἀμφιλεγόμενα θέματα σχετικά μέ προηγμένες τεχνολογίες καί βιοηθική, καθώς καί προκλήσεις στούς τομεῖς τῆς προσεγγίσεως τῶν ἀνθρώπων καί τῆς ἱεραποστολῆς. Ἐλάβαμε σειρά ἀποφάσεων κάνοντας ἔκκληση γιά εἰρήνη στόν κόσμο, γιά ἀποτελεσματική ἀντιμετώπιση τῆς πενίας, καί γιά τόν τερματισμό τῆς βίας μέ θύματα τά παιδιά. Ἀποφασίσαμε, ἐπίσης, νά ζητήσουμε τόν σεβασμό τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου ἀπό ὅλους. Προσευχόμεθα ὁλόθερμα οἱ ἀποφάσεις αὐτές νά μή μείνουν ἁπλῶς ἐκφράσεις ὑψηλῶν ἰδεωδῶν καταγραμμένες σέ χαρτί, ἀλλά, μᾶλλον, νά καταστοῦν σχέδιο καί νά μᾶς ὁδηγήσουν σέ ἕνα Νέο  Ἐκκλησιαστικό Ἔτος κατά τό ὁποῖο θά στοχεύσουμε σέ εἰδικούς καί πραγματοποιήσιμους στόχους, οὕτως ὥστε νά ἐπιτύχουμε νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ ἡ ὁποία μᾶς καλεῖ νά μεταδίδουμε τό Εὐαγγέλιό Του καί τήν Ἀγάπη Του σέ ὅλους.

            Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές,

            Ἡ ἡμέρα τῆς 1ης Σεπτεμβρίου εἶναι σημαντική καί γιά κάποιον ἄλλο λόγο ὁ ὁποῖος ταιριάζει ἐξίσου στό θέμα τῆς πρόσφατης Κληρικολαϊκῆς: Ἡ 1η Σεπτεμβρίου ἀποτελεῖ τήν Ἡμέρα Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος, ἀκολουθώντας μία παράδοση πού θεμελίωσε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μας. Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί οἱ ὁποῖοι ἔχουμε δεσμευθεῖ νά «Μεταδίδουμε τήν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καί τήν Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ» , ἔχουμε τό καθῆκον νά ὑπηρετοῦμε ἀληθινά ὡς «ἱερεῖς» τῆς δημιουργίας Του. Ἡ ἔκκλησή μας στούς λαούς καί τίς κυβερνήσεις νά ἐπιδείξουν σύνεση καί νά μήν καταστρέφουν τούς θεόσδοτους φυσικούς πόρους τοῦ πλανήτη μας γιά οἰκονομικό ὄφελος, ἀποτελεῖ ἔκκληση θυσίας ἡ ὁποία χαρίζει ζωή, διασφαλίζει τήν ὑγεία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντός μας, καί προστατεύει ἔναντι τῆς καταχρήσεώς του. Αὐτό ἀποτελεῖ ἀκόμη μία μορφή μεταδόσεως τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, διότι γνωρίζουμε ὅτι Ἐκεῖνος καθαγιάζει ὁλόκληρη τή Δημιουργία.

            Σέ αὐτή τήν εὐλογημένη ἑορτή τῆς ἐνάρξεως τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἔχουμε πολλά θέματα γιά τά ὁποῖα ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη στόν Θεό. Ἔχουμε πολλά νά σκεφθοῦμε καί νά ἀναλογισθοῦμε καθώς προσπαθοῦμε νά ἐπιτελέσουμε τό ἔργο καί τή διακονία Του. Ἔχουμε πολλά νά προσφέρουμε στούς ἄλλους, στό ἔθνος μας, καί στόν κόσμο μας καθώς μοιραζόμεθα τήν αἰώνια ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου Του καί τῆς ἀπέραντης ἀγάπης Του. Προσεύχομαι, αὐτό τό Νέο Ἐκκλησιαστικό Ἔτος νά ἀποτελέσῃ ἔτος εἰρήνης καί γαλήνης γιά σᾶς καί ὅλους τούς κατοίκους τῆς γῆς, εἰδικά στά μέρη ἐκεῖνα τά ὁποῖα βιώνουν τά πολύ πραγματικά καί θλιβερά προβλήματα πολέμων καί διαμάχης. Εἴθε ἡ ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τό ἔλεός Του νά διαποτίζουν τίς καρδιές σας, τά σπίτια σας καί τή γῆ μας τώρα καί πάντοτε.

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

+ ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος