ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Aριθ. Πρωτ. 74 / 07

4  Iουλίου 2007

Hμέρα  Aνεξαρτησίας                                                                                                                                                     

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἡ 4η Ἰουλίου, εἶναι ἡμέρα τήν ὁποία ἑορτάζουμε μαζί μέ ἑκατομμύρια ἀνθρώπων πού ζοῦν στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες  Ἀμερικῆς καί οἱ ὁποῖοι ἐξακολουθοῦν νά ἑορτάζουν τή διατήρηση τῆς ἀνεξαρτησίας καί ἐλευθερίας. Σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια, θά λάβουν χώρα τελετές, προσευχές, παρελάσεις καί οἰκογενειακές συγκεντρώσεις οἱ ὁποῖες θά ἐνσαρκώνουν τή ζωή, τήν ἐλευθερία καί εὐτυχία τήν ὁποία τό ἔθνος ἔχει προσφέρει σέ τόσο πολλούς ἀνθρώπους. 

Ἡ 4η Ἰουλίου ἀποτελεῖ, ἐπίσης, ἡμέρα μνήμης, κατά τήν ὁποία μελετοῦμε τά ἰδανικά καί τίς ἀρχές οἱ ὁποῖες καλλιέργησαν τήν ἐλεύθερη κοινωνία καί προήγαγαν τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Ἐγγενής τῆς λειτουργίας καί προόδου αὐτοῦ τοῦ ἔθνους εἶναι ἡ ἀναγνώριση τῆς ἱκανότητος καί τῶν δυνατοτήτων τοῦ ἀνθρώπου. Κάθε ἄτομο πρέπει νά ἔχῃ τήν ἐλευθερία νά ἀναπτύσσεται, νά ἐπιτυγχάνῃ καί, κυρίως, νά ζῇ εἰρηνικά καί ὠφέλιμα. Βεβαίως, ἡ ἱστορία μᾶς ἀποδεικνύει ὅτι αὐτό δέν ἦταν πάντοτε εὔκολο νά ἐπιτευχθῇ ἤ τηρηθῇ. Χρειάσθηκαν ἀγῶνες γιά νά γίνουν κατανοητές οἱ συνέπειες τῆς ἀρχῆς  ἰσότητος καί ἐλευθερίας γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ὅμως, στό ἔθνος μας διαθέτουμε τό πνευματικό καί κοινωνικό περιβάλλον τό ὁποῖο προωθεῖ τόν διάλογο καί τήν ἀνταλλαγή ἰδεῶν καί ἐπιτρέπει στούς ἀνθρώπους νά ὁμιλοῦν ἐλεύθερα μέ βάση τίς ἐμπειρίες, πεποιθήσεις καί γνώσεις των.

Οἱ θεμελιωτές αὐτῆς τῆς χώρας ἐξετίμησαν τήν ἐλευθερία τῆς σκέψεως καί τοῦ λόγου ἐνώ διαβουλεύονταν σχετικῶς πρός τήν φύση καί μορφή τῆς νέας κυβερνήσεως. Ἐξέτασαν τήν ἱστορία ἐθνῶν, ἀρχαίων καί νέων, γιά ν' ἀποφανθοῦν ποιό σχῆμα θά εἶχε διαχρονικότητα. Πραγματοποιήθηκαν σοβαρές συζητήσεις μέ θέμα πολιτικές ἰδέες οἱ ὁποῖες θά ἀπέτρεπαν τήν τυραννία, θά ἐπέφεραν ἰσορροπία στήν ἐξουσία καί θά ἔβαζαν ὡς σκοπό διακυβερνήσεως τήν εὐημερία τῶν ἀνθρώπων. Ἐν μέσῳ ἐντόνων διαλόγων καί προκλήσεων, καθιέρωσαν ἕνα μοναδικό καί καινούργιο ἔθνος, «συλληφθέν ἐν ἐλευθερίᾳ». Πολλοί ἐκ τῶν ἱδρυτῶν γνώριζαν ὅτι τό ἔργο διαμορφώσεως τοῦ ἔθνους θά ἐσυνεχίζετο. Νέες προκλήσεις καί κρίσεις θά ἐμφανίζονταν καί ἡ «τελειότερη ἕνωση» θά ἐδοκιμάζετο. Ὅμως, τό ἔθνος θά διετηρεῖτο καί θά μεγάλωνε ἐάν οἱ ἰδέες καί οἱ ἀπόψεις διεκινοῦνταν ἐλεύθερα.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, γνωρίζουμε τή σπουδαιότητα αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας. Πρῶτον, εἴμεθα εὐγνώμονες διότι ζοῦμε σέ μία κοινωνία ἡ ὁποία μᾶς παρέχει τήν ἐλευθερία νά βιώνουμε καί νά μοιραζόμεθα τήν πίστη μας. Συγκεντρωνόμεθα στό ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ χωρίς τόν φόβο διωγμῶν. Προσφέρουμε διακονία, κτίζουμε ἐκκλησίες και ὁμιλοῦμε ἐλεύθερα περί τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως χωρίς φαινόμενα ἀντεκδικήσεως ἤ βίας ἐναντίον μας. Εἴμεθα ἐλεύθεροι νά καταστοῦμε μάρτυρες τῆς ἀληθείας, ἡ ὁποία μέσῳ τῆς ἀγάπης, καί ὄχι πιέσεως ἤ βίας, ἔχει μεταμορφωτική καί λυτρωτική δύναμη. Δεύτερον, γνωρίζουμε ὅτι ἡ πίστη μας ἀποτελεῖ δέσμευση σέ μία ζωή πνευματικῆς καλλιεργείας καί ὅτι ἡ ἐλευθερία ἀναπτύξεως, ἐρεύνης, ἀναζητήσεως εἶναι σημαντική. Προσβλέπουμε στήν πίστη καί τήν Ἐκκλησία μας νά μᾶς καθοδηγήσῃ ἐν μέσῳ ἑνός κόσμου πλήρους προκλήσεων. Ὅμως, ὡς ἄτομα ἔχουμε τήν θεόσδοτη ἱκανότητα νά ἐξετάζουμε, νά συλλογιζόμεθα καί νά διακρίνουμε. Μέσα στό σώμα τοῦ Χριστοῦ, ἔχουμε τή δυνατότητα νά καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ (Ἐφ. 4, 13). Ἐδῶ, στή χώρα αὐτή, εἴμεθα ἐλεύθεροι νά τό πράξουμε αὐτό -ἐλεύθεροι νά ζοῦμε ἐν Χριστῷ, νά σκεπτόμεθα καί νά ἐλέγχουμε ἰδέες καί θέματα μέ τήν πληρότητα τῆς πίστεώς μας καί ἐλεύθεροι νά τείνουμε τό χέρι σέ ὅλους καί νά τούς προσκαλοῦμε ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου μας νά ἀνακαλύψουν τήν τέλεια ζωή, τήν ἐλευθερία καί τή χαρά ἐν Αὐτῷ.  

Αὐτή τήν Ἡμέρα Ἀνεξαρτησίας ἄς ἑνωθοῦμε μέ τούς συμπατριῶτες μας Ἀμερικανούς καί μ' ὅλους ὅσοι μοιράζονται τήν ἀγάπη μας γιά ἐλευθερία σέ μιάν ἀπότιση φόρου τιμῆς γιά ὅλα ὅσα τό Ἔθνος μας ἔχει προσφέρει σέ ὅλους μας. Εἴθε νά δεσμευθοῦμε μέσῳ τῆς πίστεώς μας στόν Χριστό, τῆς ἀγάπης μας γιά τήν Ἐκκλησία μας καί τῆς ζωῆς μας σ' αὐτή τήν χώρα, νά διατηρήσουμε τό πολιτικό καί κοινωνικό περιβάλλον τό ὁποῖο στηρίζει τήν ἐλευθερία καί νά ἀπαντήσουμε στίς προκλήσεις τῶν καιρῶν.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

+ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος