Ἀριθ. Πρωτ. 54 /16

10 Ἀπριλίου 2016
Παρέλαση τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας


Πρός τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τούς Ἐντίμους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Νέας Ὑόρκης, Νέας Ἰερσέης καί Κονέκτικατ.

Προσφιλής Ὁμογένεια,

Στίς 25 Μαρτίου γιορτάσαμε τήν μεγάλη καί ἁγία Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τήν Ἡμέρα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας. Μετά τόν θρησκευτικό καί ἐθνικό ἑορτασμό τῶν δύο ἐπετείων, καλούμεθα τώρα νά συγκεντρωθοῦμε καί πάλι τήν Κυριακή, 10 Ἀπριλίου, στήν Πέμπτη Λεωφόρο τοῦ Μανχάτταν τῆς Νέας Ὑόρκης γιά τήν Παρέλαση τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας.

Γιά μᾶς τούς Ἑλληνορθοδόξους Χριστιανούς αὐτοί οἱ δύο ἑορτασμοί συνδέονται διότι οἱ πρόγονοί μας ἐμπνεύσθηκαν ἀπό τό ἐξαιρετικό παράδειγμα τῆς πίστεως τῆς Θεοτόκου, καί στίς 25 Μαρτίου 1821, ξεκίνησαν ἕναν γενναῖο ἀγώνα γιά νά ἀποτινάξουν αἰῶνες καταπιέσεως καί νά ἱδρύσουν ἕνα ἐλεύθερο ἔθνος. Ἀποζητοῦσαν ἕνα περιβᾶλλον ὅπου θά μποροῦσαν νά ἐκφράσουν τήν πίστη τους ἀνοικτά, ὅπου θά μποροῦσαν νά δημιουργήσουν σωστές ἀνθρώπινες σχέσεις βασιζόμενες στήν καλωσύνη καί τήν ἁγνότητα καί ὅπου ἡ ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ θά ἦταν τό ζητούμενο. Μέ τήν παρέλασή μας τιμοῦμε τή μνήμη καί τή θυσία τῶν πατέρων καί μητέρων μας πού ἔδωσαν τή ζωή των γιά νά ἱδρύσουν ἕνα ἔθνος οἰκοδομημένο ἐπί ἱστορικῆς καί εὐγενοῦς κληρονομιᾶς.

Σᾶς προσκαλῶ νά συμμετάσχετε μέ ὅλη σας τήν καρδιά στήν ἐφετινή Παρέλαση γιά νά τιμήσωμε τόν ἑορτασμό τῶν ἐπετείων. Ὅπως ἐμπνεόμεθα ἀπό τήν Ἑορτή καί τό παράδειγμα τῆς Θεοτόκου καί ἀπό τήν κληρονομιά τῆς ἐλευθερίας μας, εἴθε ἡ ἑνότητα καί χαρά μας νά προσφέρουν μαρτυρία Χριστοῦ καί νά ἐπιβεβαιώσουν τήν ἀξία καί τή δύναμη τῆς Ἑλληνικῆς κληρονομιᾶς μας σέ ὅλους.


Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη
† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος