ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 56 / 09

 

4  Ἰουλίου 2009

Ἡμέρα Ἀνεξαρτησίας

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

 

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

 

Ἡ 4η Ἰουλίου εἶναι ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποία μαζί μέ ἑκατομμύρια ἄλλων ἀνθρώπων ἀπό ὁλόκληρη τήν ἐπικράτεια τοῦ ἔθνους καί ἀπό ὁλόκληρο τόν κόσμο γιορτάζουμε ἕνα ἱστορικό ἐπίτευγμα τό ὁποῖο τόνισε τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας καί ἐγκαινίασε ἕνα πολιτικό καί κοινωνικό περιβᾶλλον πλῆρες εὐκαιριῶν καί δυνατοτήτων. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς, χώρα γεννημένη ἐν ἐλευθερίᾳ καί ἀφοσιωμένη στά ἰδανικά τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἰσότητος γιά ὅλους, ὅπως εἶπε ὁ Ἀβραάμ Λίνκολν, ἀπέβη ἔθνος τό ὁποῖο διηύρυνε τό πεδίο δράσεως καί τήν ἀποστολή τοῦ πολίτη και τίς ἔννοιες τῆς κοινότητος καί τῆς ἐντάξεως σέ αὐτή.

 

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, πέραν τοῦ ὅτι εἴμεθα Ἀμερικανοί πολίτες, γνωρίζουμε καί βιώνουμε τήν πραγματικότητα τῆς κοινότητος μέσα ἀπό τήν λατρεία, τήν ἀδελφοσύνη καί τήν διακονία στίς τοπικές ἐνορίες μας. Σέ αὐτές τίς κοινότητες πίστεως καί ἀγάπης, συνδεόμεθα μέ μία πολύ μεγαλύτερη καί αἰώνια κοινότητα, τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, εἴμεθα πολίτες ἑνός χώρου ζωῆς καί ὑπάρξεως, στόν ὁποῖο ἀκολουθοῦμε τό θέλημά Του καί λαμβάνουμε τήν χάρη Του. Ὡς πολίτες τῆς Βασιλείας Του, καλούμεθα νά συνειδητοποιήσουμε καί νά ἀνταποκριθοῦμε στίς ἀνάγκες τῶν ἄλλων κατά τήν διάρκεια τῆς ζωῆς μας ἐπί τῆς γῆς. Ὁ Κύριός μας τό ἐπιβεβαίωσε αὐτό μέ πολλή ἔμφαση τόσο μέ τήν διακονία Του ὅσο καί μέ τήν διδασκαλία Του ὅταν εἶπε ὅτι ἡ κληρονομία τῆς Βασιλείας Του καί τῆς αἰωνίου ζωῆς συνδέεται μέ τήν ἀνταπόκρισή μας στίς ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν Του τῶν ἐλαχίστων (Ματθ. 25:40). Ἔτσι, ἕνα σημαντικό χαρακτηριστικό μας ὡς οὐρανίων πολιτῶν εἶναι ἡ ἐνεργός φροντίδα μας ἐπί τῆς γῆς ἐκείνων πού ἔχουν ἀνάγκη βοηθείας.

 

Ἡ εὐθύνη γιά τούς ἄλλους, εἰδικώτερα ὅταν αὐτοί ἀντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ἤ κρίση, εἶναι σημαντική γιά τή δυναμική καί τή βιωσιμότητα μιᾶς ἐλεύθερης κοινωνίας. Ἡ ἰδιότητά μας ὡς πολιτῶν καί ἡ συμμετοχή μας στό σύνολο τῶν πολιτῶν αὐτοῦ τοῦ μεγάλου Ἀμερικανικοῦ ἔθνους ὑποδηλώνει τήν ὕπαρξη καί παρουσία μιᾶς κοινότητος ἡ ὁποία ἐκτρέφει καί προάγει τήν δυνατότητα ὅλων τῶν ἀνθρώπων νά βιώσουν τή ζωή, τήν ἐλευθερία καί τήν εὐτυχία. Ὑποδηλώνει, ἐπίσης, τήν παρουσία μιᾶς κοινότητος ἡ ὁποία ἀναπτύσσεται ἀπό τήν αὐθόρμητη ἀνταπόκριση τῶν μελῶν της στίς ἀνάγκες τῶν συμπολιτῶν καί συγκατοίκων τους. Ἀσκῶντας διάκριση ἀλλά ὄχι μεροληψία, ἀνταποκρινόμεθα σέ κάθε ἄνθρωπο πού ἔχει ἀνάγκη, γνωρίζοντας ὅτι τά ἰδανικά τῆς ἐλευθερίας, δικαιοσύνης καί ἰσότητος σχετίζονται μέ τήν εὐημερία ὅλων καί ἑκάστου ἀνθρώπου τῆς κοινωνίας μας.

 

Στόν ἑορτασμό μας τῆς Ἡμέρας Ἀνεξαρτησίας, ἄς σκεφθοῦμε τή σημασία πού ἔχει τό νά εἴμεθα πολίτες ἀνήκοντες στό Ἀμερικανικό ἔθνος καί τό νά εἴμεθα μέλη τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐπικυρώνοντας ἔτσι τήν ἀλήθεια ὅτι ἡ συμπόνοια καί βοήθεια πρός τούς ἄλλους εἶναι σημαντική καί γιά τά δύο. Ἄς θυμηθοῦμε, ἐπίσης, ὅτι ἡ κλήση μας ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν εἶναι νά μοιραζόμεθα τό Εὐαγγέλιο τῆς ἀγάπης καί ἀλήθειας, ἔτσι ὥστε ὅλοι νά γνωρίσουν τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί νά γνωρίσουν τή σωτηρία διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ μετάδοση καί διακήρυξη τοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου αὐξάνει τήν εὐθύνη μας ὡς Ἀμερικανῶν νά φροντίζουμε γιά τούς συνανθρώπους μας. Ὅταν συντρέχουμε σ' αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνάγκη, ἐνδυναμώνουμε τήν γενική εὐημερία τῆς κοινωνίας μας, καί στηρίζουμε τήν ἐλευθερία, δικαιοσύνη καί ἰσότητα, ἰδανικά τά ὁποῖα ἰδιαίτερα τιμοῦμε καί τά ὁποῖα ἀπολαμβάνουμε ὡς ὑπέρτατα δῶρα τοῦ Θεοῦ.

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

 

+  ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος