Ελληνικά English

 

Ἀριθμός Πρωτοκόλλου: 33  / 18

 

25 Μαρτίου 2018

Ἑορτή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Ἡμέρα Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

 

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Στήν εὐλογημένη καί λαμπροφόρο Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἑορτάζουμε ἕνα πραγματικό θαῦμα τό ὁποῖο ἐπιβεβαιώνει ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρά τοῦ Θεοῦ πᾶν ῥῆμα (Λουκ. 1:37). Συγκεντρωνόμεθα λατρευτικά καθώς τιμοῦμε τήν ἐμφάνιση τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ στήν Παρθένο Μαρία γιά νά ἀναγγείλῃ τήν Σάρκωση τοῦ Κυρίου μας. Μέ ἀγαλλίαση ἀκοῦμε τήν διακήρυξη τῆς Θεοτόκου, καθώς ὁ Θεός ἀποκαλύπτει τό θεϊκό σχέδιό Του γιά τή λύτρωσή μας ἀπό τήν ἁμαρτία καί γιά τήν σωτηρία μας ἀπό τόν θάνατο. Θαυμάζουμε τήν πίστη της σέ Ἐκεῖνον καί τήν ὑπακοή της στή θεϊκή βούληση.

            Στήν Ἑορτή αὐτή, ἐκφράζουμε τόν θαυμασμό μας καθώς διακηρύσσουμε ὅτι μέσῳ τῆς πίστεως στό Θεό ὅλα εἶναι δυνατά. Μέ τήν ἀποκάλυψη τῆς δυνάμεως καί τῆς χάριτος τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ, διερωτώμεθα ὅπως καί ἡ Παρθένος Μαρία, πῶς ἔσται τοῦτο; (Λουκᾶ 1:34) Πῶς ὁ Ἔχων θρόνον οὐρανόν καί ὑποπόδιον τήν γῆν ἐν μήτρᾳ χωρεῖται γυναικός! (Ὑμνος Ἑσπερινοῦ). Ὁ Ἀρχάγγελος ἀπαντᾶ, πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί σέ καί δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διό καί τό γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱός Θεοῦ (Λουκᾶ 1:35, 37).

            Ὅπως φάνηκε καί στήν περίπτωση τῆς Παρθένου Μαρίας, τά πάντα εἶναι δυνατά γιά ἐκείνους οἱ ὁποῖοι πιστεύουν στήν ἀποκάλυψη καί τίς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ. Πρό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ζοῦσε μέ πίστη, βέβαιη πώς οἱ ὑποσχέσεις Του θά ἐκπληρώνονταν. Μέ τήν ἀποκάλυψη τῆς Σαρκώσεως, ἡ πίστη της ἑδραιώθηκε καί δυνάμωσε καθώς ἄκουσε τήν ἀναγγελία τοῦ Ἀρχαγγέλου, ὅτι ἰδού συλλήψῃ ἐν γαστρί καί τέξῃ υἱόν καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. Οὕτος ἔσται μέγας καί Υἱός Ὑψίστου κληθήσεται καί δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεός τόν θρόνον Δαυίδ τοῦ Πατρός Αὐτοῦ ... καί τῆς βασιλείας Αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος (Λουκᾶ 1:31-33).  

            Σήμερα, ὅπως ἑορτάζουμε τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία μας, χαιρόμεθα γνωρίζοντας ὅτι τά πάντα εἶναι δυνατά διά τῆς πίστεώς μας στόν Θεό. Ἀπεκάλυψε καί συνεχίζει νά ἀποκαλύπτῃ τόν Ἑαυτόν Του σέ μᾶς μέ μεγάλους καί θαυμαστούς τρόπους. Ἔτσι ὅπως ἐξεπλήρωσε τήν ὑπόσχεσή Του γιά σωτηρία, συνεχίζει νά ἐκπληρώνῃ τίς ὑποσχέσεις Του στούς ἀνθρώπους Του. Διά τῆς πίιστεώς μας σ’ Ἐκεῖνον, εἴμεθα σέ θέση νά ἐπιτύχουμε αὐτό πού φαίνεται ἀκατόρθωτο. Διά τῆς δεσμεύσεώς μας στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, συμμετέχουμε στό θαῦμα, καί κινούμεθα πέραν τῶν ὁρίων τῶν ἀνθρωπίνων δυνατοτήτων εἰσερχόμενοι στό ἀπεριόριστο δυναμικό τῆς πίστεως καί τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ. Ὅπως ζοῦμε σέ κοινωνία μαζί Του, ὅπως προσφέρουμε μαρτυρία χάριτος στούς ἄλλους, καί ὅπως λατρεύουμε καί διακονοῦμε ἐν τῷ Ὀνόματί Του, ἀκοῦμε καί ἐκστομίζουμε τούς λόγους τοῦ Χριστοῦ, πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι (Μᾶρκ. 9:23).

            Στόν ἑορτασμό μας αὐτῆς τῆς Ἑορτῆς, τιμοῦμε ἐπίσης τόν νικητήριο ἀγώνα γιά ἀνεξαρτησία τόν ὁποῖον ἐνέπνευσε ἡ πίστη καί ἰσχυροποίησε ἡ ρήση οὐκ ἀδυνατήσει παρά τοῦ Θεοῦ πᾶν ῥῆμα. Σήμερα, ἡ Ἡμέρα Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας τιμᾶ τή γενναιότητα τῶν προγόνων μας οἱ ὁποῖοι διψοῦσαν γιά ἐλευθερία καί πολέμησαν γιά ἀνεξαρτησία. Τήν ἡμέρα αὐτή ἑορτάζουμε τήν ὑπέροχη κληρονομιά καί τά ἰδανικά μας τά ὁποῖα ὁδήγησαν τόν λαό τῆς Ἑλλάδος νά πιστέψῃ ὅτι μποροῦσε νά ἐπιτύχῃ τό ἀδύνατο – νά ἀποτινάξῃ τήν καταπίεση αἰώνων καί νά ἐλευθερωθῇ. Μέσα ἀπό τήν πίστη στόν Θεό καί τήν ἐλπίδα γιά ἕνα καλύτερο μέλλον, τό ἀδύνατο ἔγινε δυνατό. Μέσα ἀπό ἀγῶνες καί θυσίες, οἱ Ἕλληνες κέρδισαν τήν ἐλευθερία καί τίς ἀπεριόριστες δυνατότητες τῆς ἀνεξαρτησίας καί αὐτο-διαθέσεως.

            Σήμερα, καθώς τιμοῦμε τή μνήμη των, καθώς ἀπολαμβάνουμε τήν ἐλευθερία ὡς στοιχεῖο τῆς κληρονομιᾶς τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ἀμερικῆς, καί καθώς ἐμπνεόμεθα ἀπό τήν πίστη τῶν προγόνων μας, ἄς δοξάσουμε καί εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γιά τήν ἀποκάλυψή Του γιά τή σωτηρία μας καί γιά τήν ὁμολογία τῆς πίστεως τῆς Θεοτόκου. Στήν ἐλευθερία πού ἔχουμε διά τοῦ Χριστοῦ καί διά τῆς πίστεώς μας καί μέ τή δύναμη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, οἱ δυνατότητες εἶναι ἀπεριόριστες. Διά τῆς δεσμεύσεώς μας στό θέλημά Του, ζωές μεταμορφώνονται καί σώζονται, πολλοί θά βροῦν ἵαση καί ἐλπίδα καί οἱ θαυματουργές καί ἄφθονες εὐλογίες τοῦ Θεοῦ θά ἀποκαλυφθοῦν σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο.  

 

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals