Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
Sections

Message from His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew

Document Actions
On the occasion of the enthronemen tof His Eminence
Metropolitan Gerasimos of San Francisco
April 2, 2005

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ἁγίου Φραγκίσκου, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Γεράσιμε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ. 

Ἡ ἐνθρόνισις ἑνός Ἀρχιερέως εἰς τήν ἕδραν τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας αὐτοῦ διά τήν καθ’ ἡμᾶς Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς μίαν διοικητικήν πρᾶξιν ἤ ἔστω μίαν καθιερωμένην ἐκκλησιαστικήν τελετήν, ἀλλά ἐνέχει τό στοιχεῖον ἀφ’ ἑνός μέν τῆς ἐπισήμου ἀναγνωρίσεως ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς κανονικότητος τῆς γενομένης ἐκλογῆς καί χειροτονίας αὐτοῦ, ἀφ’ ἑτέρου δέ τῆς ἀποδοχῆς τούτου ὡς συνεχιστοῦ τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς, ἀπαραιτήτου προϋποθέσεως καί ἀσφαλιστικῆς δικλεῖδος διά τήν ἀναληψιν τῶν ποιμαντορικῶν καθηκόντων τῆς λαχούσης αὐτῷ Ἐπισκοπῆς.

Ἡ καθ’ἡμᾶς Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία προσφάτως, μετά τήν λόγῳ τῆς κοιμήσεως ἐν Κυρίῳ τοῦ ἀειμνήστου καί προσφιλοῦς ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ ἡμῶν γενομένου κυροῦ Ἀντωνίου, οὖ ἡ μνήμη εἴη αἰωνία, γενομένην κένωσιν τῆς θέσεως τοῦ ποιμένος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου, εἰσηγήσει τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καί κανονικαῖς ψήφοις τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, συμφώνως τῷ Συντάγματι τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἐξελέξατο τήν ὑμετέραν Ἱερότητα ὡς νέον ποιμενάρχην τῆς ἀπορφανισθείσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου, ἀποβλέψασα καί ἐκτιμήσασα τήν συνολικήν ἄχρι τοῦδε ἐκκλησιαστικήν προσφοράν τοῦ προσώπου ὑμῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ ὡς διακόνου καί βοηθοῦ Ἐπισκόπου. 

Τοιουτοτρόπως, ἐμπιστευομένη σήμερον τήν ἐν Χριστῷ διακυβέρνησιν τῆς λίαν σημαντικῆς Μητροπόλεως ἐν τῇ Νοτιοδυτικῇ περιοχῇ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, μέ πληθύν ὠργανωμένων Ἐνοριῶν, σημαντικόν ἀριθμόν ἐκλεκτῶν καί δραστηρίων ἱερέων, νεοπαγεῖς καί ἀκμαζούσας Ἱεράς Μονάς, λαόν εὐλαβῇ καί φιλόθεον καί ἀξιοζήλευτον ἐκκλησιαστικήν δραστηριότητα, εὔχεται διαπύρως διά τῆς ἡμετέρας Μετριότητος πλουσιόδωρον τόν φωτισμόν καί τήν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὑπέρ θεοφιλοῦς καί καρποφόρου ποιμεναρχίας εἰς τήν ἐμπιστευθεῖσαν ὑμῖν Ἱεράν Μητρόπολιν, πρός δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, χαράν καί ἔπαινον τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί σωτηρίαν τῶν ψυχῶν τοῦ εὐλαβοῦς ποιμνίου ὑμῶν.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ δέ ταύτῃ δέν θεωροῦμεν ἄκαιρον νά τονίσωμεν φιλαδέλφως τῇ ὑμετέρᾳ ἀγαπητῇ Ἱερότητι, ἀμφιλαφῶς μεμορφωμένῃ κατά τήν ἔξωθεν παιδείαν, ὅ,τι ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, ὁ βαθύς οὗτος γνώστης καί ἀνατόμος τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, γράφει εἰς τόν πρός Ποιμένα λόγον αὐτοῦ: « Ἀγαθός κυβερνήτης διασῲζει πλοίον καί καλός ποιμήν ζωοποιήσει καί ἰάσεται νοσερά πρόβατα…κέκτησο, ὦ θαυμάσιε, ἔμπλαστρα, ποτά, ξηρία, κολλύρια, σπόγγους, φλεβοτόμους, καυτῆρας, ἀλείμματα, ὑπνωτικά, μάχαιραν, καταδέσμους καί τήν λεγομένην ἀναυσίαν …πίστεως δ’ ἀπαθοῦς καί δογμάτων εὐσεβῶν πρό πάντων κληρονομίαν τοῖς υἱοῖς σου καταλίμπανε, ἵνα μή μόνον τούς υἱούς ἀλλά καί τά ἔκγονά σου Κυρίῳ δι’ ὁδοῦ Ὀρθοδοξίας προσαγάγῃς”.

Ἱερώτατε ἀδελφέ, καλῶς εἰδότες, ὅτι ἡ ἐκεῖσε ἀρχιερατική διακονία, λόγῳ τοῦ ἐπικρατοῦντος διαφορετικοῦ πνεύματος καί ἀντιλήψεως τῶν πραγμάτων δέν θά εἶναι πάντοτε εὔκολος, ὅμως, βασιζόμενος εἰς ὅσα παιδιόθεν “ἔμαθες καί ἐδιδάχθης”, εἰς τήν ἄχρι σήμερον κτηθεῖσαν ποιμαντικήν ἐμπειρίαν καί πρωτίστως εἰς τήν προσευχητικήν ἐκζήτησιν τοῦ θείου φωτισμοῦ, χώρει εἰς τήν πληροφορίαν τῆς διακονίας σου, βέβαιος ὤν, ὅτι ὄπισθεν τῆς Ἱερότητός σου ὑπάρχει τεῖχος ὀχυρόν εὐχομένων συνιεραρχῶν, κληρικῶν, μοναχῶν καί πιστῶν ἀδελφῶν. Οὕτω πορευόμενος, ἐν ἀδελφικῇ ἀγάπῃ καί συνεργασίᾳ μετά τοῦ Ἱερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κυρίου Δημητρίου, τῶν ἐκεῖσε λοιπῶν ἀδελφῶν Ἀρχιερέων, τῶν ἐφημερίων καί λαϊκῶν, θέλεις ἐπιτύχει εἰς τήν ἀνατεθεῖσαν ποιμαντορίαν καί δοξάσεις τόν ἐν Τριάδι προσκυνούμενον Θεόν ἡμῶν, Ὧ ἡ δόξα, ἡ τιμή καί ἡ προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ζῆθι, Ἱερώτατε ἀδελφέ, εἰς ἔτη πολλά καί θεοφιλῶς ἔντεινε καί κατευοδοῦ καί ἀρχιεράτευε.

βε΄ Μαρτίου κη΄

Ὁ ἀγαπητός ἐν Χριστῷ   ἀδελφός