Skip to content. Skip to navigation
Personal tools
Sections

Ανακοινωθέν Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου

Document Actions
 • 23 Οκτωβρίου 2012

  Νέα Ὑόρκη, 23η Ὀκτωβρίου 2012

  Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς συνῆλθεν εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τήν 17ην καί 18ην Ὀκτωβρίου 2012 ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καί τήν συμμετοχήν τῶν Μελῶν αὐτῆς.

  Τήν προτεραίαν τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου, ἤτοι τήν 16ην τρέχοντος μηνός, τά Μέλη αὐτῆς εἶχον τήν εὐκαιρίαν νά ἐπεξεργασθοῦν καί ὁλοκληρώσουν τό πρωτότυπον ἑλληνικόν κείμενον μετά λειτουργικῶν ὁδηγιῶν τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ Ἑσπερινοῦ καί Ὄρθρου, τό ὁποῖον καί θά ὑποβληθῇ εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον πρός ἔγκρισιν.  Ἡ Ἱερά Σύνοδος κατά τήν συνεδρίαν αὐτῆς ἠσχολήθη μέ σειράν θεμάτων μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι καί τά ἑξῆς:

  1. Θέματα εἰδικῶν πλευρῶν τοῦ ποιμαντικοῦ καί διοικητικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας ἀναφερομένων εἰς κληρικούς καί λαϊκούς. Εἰδικώτερον, ἡ Σύνοδος ἐνέκρινεν πρόγραμμα ποιμαντικῆς φροντίδος εἰς ἀσθενεῖς (Chaplaincy Program) διά τοῦ ὁποίου ἐκτός τῶν κληρικῶν θά δύνανται ἄτομα τά ὁποῖα ἔχουν θεολογικήν μόρφωσιν καί εἰδικεύθησαν εἰς τήν ποιμαντικήν νά προσφέρουν τάς ὑπηρεσίας των εἰς διάφορα ἱδρύματα ὅπως π.χ.  Νοσοκομεῖα, φυλακάς, κλπ.

  2. Θέματα εἰδικῶν περιπτώσεων πειθαρχικῆς φύσεως σχετιζομένων μέ κληρικούς, καθώς ἐπίσης καί θέματα τῆς ἀναγκαίας  ποιμαντικῆς φροντίδος διά τούς κληρικούς καί τάς  οἰκογενείας των.

  3. Θέματα Θρησκευτικῆς καί Ἑλληνικῆς Παιδείας: Ἡ Σύνοδος συνεζήτησε ἐκτενῶς τήν κατάρτισιν ὑποψηφίων Ἱερέων καί τό Εἰδικόν Μορφωτικόν Πρόγραμμα Διακόνων.  Συνεζητήθη ἐπίσης ἡ ἀνάγκη εὐρείας συμμετοχῆς τῶν ἐνοριῶν εἰς τό λίαν ἐπιτυχές διά τήν νεολαίαν Φεστιβάλ ὁμιλητικῆς (St. John Chrysostom Oratorical Festival).  Ἐπίσης  ἔγινε παρουσίασις τῶν νέων Ἐγχειριδίων Δευτέρου Ἐπιπέδου διά τήν διδασκαλίαν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης εἰς τά ἡμερήσια καί ἀπογευματινά σχολεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.  Ὡς γνωστόν, τά ἐν λόγῳ βιβλία  χορηγοῦνται δωρεάν ὑπό τοῦ Κληροδοτήματος Πίστης, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.  Ἤδη δέ ἤρχισεν ἡ προετοιμασία διά τά βιβλία τοῦ τρίτου ἐπιπέδου.

  4.  Θέματα διοικητικῆς φύσεως: Ἐγένετο συζήτησις διοικητικῶν θεμάτων ἀναφερομένων εἰς ἐνορίας καί Μονάς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.  Ἀνεκοινώθη τό  λίαν εὐχάριστον γεγονός τῆς ὑπογραφῆς τῶν σχετικῶν ἐγγράφων διά τήν ἀνέγερσιν τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς Ground Zero, ἡ ὁποία θά ἀποτελέση ὄχι μόνον ἐνοριακήν ἐκκλησίαν ἀλλά καί Ἐθνικόν προσκύνημα καί γενικώτερον μαρτυρίαν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.

  5.  Θέματα κοινωνικῆς φύσεως: Ἡ Σύνοδος συνεζήτησε τό θέμα τοῦ ρατσισμοῦ καί φασισμοῦ καί προέβη εἰς τήν ἐπισυναπτομένην δήλωσι. Ἐπίσης, ἡ Σύνοδος συνεζήτησε τό ἐπίκαιρον θέμα τῆς «ἰατρικῶς βοηθουμένης  αὐτοκτονίας» (physician assisted suicide) καί συντόμως θά προβῇ εἰς σχετικήν ἀνακοίνωσιν.

  Μετά τήν λῆξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, τά μέλη αὐτῆς εἶχον τήν εὐκαιρίαν νά συμμετάσχουν εἰς τάς ἐργασίας τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς, τῶν ἐπί μέρους ἐπιτροπῶν  καί τῆς ὁλομελείας τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου ( 18-19 Ὀκτ. ἐ. ἔ.),  ὡς ἐπίσης καί εἰς τήν ἐτησίαν συνέλευσιν καί τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις τῶν Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου τήν 20 καί 21 Ὀκτ. ἐ.ἔ.

  Δήλωσις τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
  τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς

  Μέ τήν εὐκαιρία τῆς Φθινοπωρινῆς συνεδρίας της,  τόν Ὀκτώβριο 2012, ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἱ.  Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἐκφράζει γιά μία ἀκόμη φορά τήν βαθειά ἀνησυχία της ἀναφορικά πρός τήν ἀκραία φανατική γλῶσσα ἡ  ὁποία χρησιμοποιεῖται σέ ὅλα τά πεδία τῆς δημοσίας καί ἰδιωτικῆς ζωῆς. Παροτρύνουμε ὅλους  νά ἀκολουθήσουν τήν συμβουλή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: Ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνί ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι (Κολ. 4:6). Ἀποδοκιμάζουμε τήν χρήση οἱουδήποτε ρατσιστικοῦ, ξενοφοβικοῦ, φασιστικοῦ καί ἐχθρικοῦ λόγου, συμβόλων καί συμπεριφορᾶς.  Ἐν γνώσει ὅτι  ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα δῶρα τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος εἶναι ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου, παρά ταῦτα συνιστοῦμε ὑπευθυνότητα, εὐγένεια καί ἀγάπη στήν ἐπιλογή λέξεων καί τρόπων ἐκφράσεως. Οἱ Ἕλληνες εἶπαν «ΟΧΙ» στόν φασισμό στόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο καί ἀκολούθως ὑπέφεραν μεγάλα δεινά κατά τήν διάρκεια τῆς Ναζιστικῆς κατοχῆς. Καλοῦμε ὅλους νά ἀντιτάξουν τό «ΟΧΙ» ἔναντι τῆς ἐχθρότητος παντός εἴδους ὁλοκληρωτισμοῦ καί νά ἐναγκαλισθοῦν τήν γνήσια φιλανθρωπία καί φιλοξενία, πού ἀποτελοῦν ἄλλωστε  καί τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου.  Ὡς πρωτοπόρος στόν Διαθρησκειακό καί Διαπολιτισμικό Διάλογο, ἡ Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ προσεύχεται καί ἐργάζεται γιά τήν εἰρήνη, τόν σεβασμό καί τήν συνδιαλλαγή μεταξύ ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

  == 30 ==

  Document Actions